Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Wizytator
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Poznań
92 dni temu
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Wielkopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 80324

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 • Zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibę urzędu

 • Wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

 • Stanowiska pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • Stanowisko pracy znajduje się na II pietrze budynku biurowego

 • Budynek wyposażony jest w windy osobowe i jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • Przeprowadza ewaluacje zewnętrzne, kontrole i wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, realizowane w trybie planowych lub doraźnych działań
 • Przeprowadza monitorowanie pracy przedszkoli, szkół i placówek w zakresie ustalonym przez MEN
 • Prowadzi sprawy związane z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek
 • Bierze udział w komisjach konkursowych wyłaniających kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, placówki
 • Opiniuje arkusze organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek
 • Bierze udział w komisjach kwalifikacyjnych i komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się odpowiednio o awans na stopnie nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego oraz nauczyciela dyplomowanego
 • Rozpatruje sprawy uczniów dotyczące kształcenia, wychowania i opieki
 • Bierze udział w obserwacji egzaminów zewnętrznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający:
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek
 • Nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • Znajomość przepisów prawa oświatowego i umiejętność ich interpretacji
 • Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem w oświacie oraz dotyczących nadzoru pedagogicznego
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz służby cywilnej
 • Umiejętność myślenia analitycznego
 • Dobra znajomość obsługi komputera (Pakiet Office, poczta e-mail, system informacji prawnej LEX)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność i samodzielność
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole

Podobne oferty