Zastępca dyrektora Biura Cyfryzacji Miasta

Urząd m.st. Warszawy

Warszawa

18 dni temu

Prezydent miasta stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy

pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Zastępca dyrektora Biura Cyfryzacji Miasta

Termin składania dokumentów: 4 października 2019 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Główne odpowiedzialności:

 • opracowywanie planów zadaniowych i finansowych dla nadzorowanych komórek,
 • zapewnianie realizacji celów biura oraz potrzeb związanych z obsługą interesantów,
 • zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań biura zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu,
 • zarządzanie podległymi pracownikami zgodnie z przepisami przyjętymi w Urzędzie i wspieranie ich w rozwoju zawodowym,
 • realizacja zadań związanych z oceną efektów pracy komórki, analizami i sprawozdawczością.

Charakterystyka pracy:

 • koordynowanie działań w powierzonym do zarządzania obszarze Biura Cyfryzacji Miasta oraz nadzorowanie pracy podległych wydziałów, w tym opracowywanie harmonogramu zadań, koordynacja wszystkich zadań związanych z projektem, kontrola poziomu zysków i kosztów realizowanego projektu, zarządzanie ryzykiem w projekcie, a także planowanie i nadzór nad realizacją projektów informatycznych, znajomość metodyk zarządzania projektami (np.PRINCE2, AGILE),
 • współpraca w tworzeniu usług cyfryzacyjnych zgodnie m.in. z metodykami wytwórczymi oprogramowania i jego rozwijania, (DevOps, mikroserwisy), a także w oparciu o konteneryzację i zarządzanie aplikacjami i micro-servisami,
 • koordynacja działań związanych ze złożonymi sposobami i metodami integracji systemów informatycznych oraz współpraca w tworzeniu architektury złożonych systemów informatycznych, elektronicznych platform usługowych oraz platform IoT, w tym rozwiązań opartych o CLOUD,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie przydzielonych do realizacji zadań,
 • zapewnienie zgodności procedur i innych przepisów wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy, ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego oraz przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu oraz poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek wyposażony w windy niedostosowane do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących, niewidzących oraz niesłyszących. Drzwi wejściowe do pomieszczenia pracy umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim.

 

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, obsługą klienta, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe minimum II stopnia z zakresu informatyki, kierunków technicznych, kierunków ekonomicznych,
 • minimum 5-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 • przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania systemów informatycznych, zarządzania projektami informatycznymi, znajomości metod prowadzenia projektów informatycznych, znajomości aktualnych technologii informatycznych oraz integracji złożonych SI oraz 1 rok doświadczenia w zakresie kierowania ludźmi,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem, zarządzanie ludźmi, otwartość na zmiany, sumienność, dążenie do rezultatu, komunikacja, samodzielność, współpraca,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe minimum II stopnia z zakresu administracji lub jednolite studia magisterskie o kierunku prawo,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Poznaj stanowisko: Kierownik Projektu 
Kierownik projektu jest to osoba najbardziej odpowiedzialna za powstanie i efekt końcowy wyznaczonego projektu, czyli planuje, harmonogramuje, dba o realizację i kontroluje zadania potrzebne do osiągnięcia ostatecznego celu projektu. Warto podkreślić, iż zakres obowiązków tego pracownika w głównej mierze zależy od projektu, m.in. jest to.: zarządzanie projektem, od pomysłu do gotowego produktu, zarządzanie zespołem ...
Praca Kierownik Projektu