Adiunkt w Zakładzie Hemostazy i Chorób Metabolicznych dziedzina – nauki medyczne
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Warszawa
specjalista junior / mid / senior
1 dzień temu

Ogłoszenie numer: 5737791, z dnia 2021-10-14

Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko

Adiunkt w Zakładzie Hemostazy i Chorób Metabolicznych dziedzina – nauki medyczne

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Wymagania

I. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 • Posiadać stopień doktora nauk medycznych,
 • Posiadać prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
 • Posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej hematologii medycznej lub laboratoryjnej genetyki medycznej,
 • Posiadać wiedzę z zakresu rozpoznawania oraz monitorowania leczenia chorób wrodzonych układu krzepnięcia krwi (m.in. hemofilii A i B, choroby von Willebranda, rzadkich skaz krwotocznych oraz trombofilii),
 • Posiadać doświadczenie w wykonywaniu analiz laboratoryjnych z zakresu diagnostyki zaburzeń hemostazy oraz badań molekularnych w obszarze chorób układu krzepnięcia krwi,
 • Posiadać udokumentowany dorobek naukowy z zakresu chorób układu hemostazy,
 • Posiadać znajomość języka angielskiego.

II.Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają następujące dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys uwzględniający pracę naukową i zawodową;
 • kwestionariusz osobowy;
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
 • kserokopia dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora nauk medycznych,
 • kopie dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (np. dyplomów specjalizacji lub tytułu specjalisty, certyfikatów językowych, ukończenia kursów, szkoleń, uprawnień).
 • wykaz opublikowanych prac pełnotekstowych i doniesień zjazdowych z ostatnich 5 lat, zgodnie ze wzorem - Zał. Nr 1;
 • opinia kierownika komórki organizacyjnej w przypadku kandydata zatrudnionego w IHIT.
 • podpisana klauzulę informacyjną - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

III.Zgłoszenia na konkurs należy składać w:

Dziale Spraw Pracowniczych, Płac i Spraw Socjalnych

Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

 

lub za pomocą przycisku "Aplikuj teraz".

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu  22/10/2021 do godz. 15.00

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 29/10/2021.

Dyrektor

Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Instytut Hematologii i Transfuzjologii informuje:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut hematologii i Transfuzjologii z siedzibą przy ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych (iodo@ihit.waw.pl).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii.
 • Podane dane (obowiązkowe) będą przetwarzane na podstawie art. 22§ 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019, poz. 1040, t.j.) oraz na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (pozostałe dane).
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym oraz będą przechowywane do czasu odwołania przez Panią /Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Ma Pani / Pan prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 KLAUZULA ZGODY

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą przy ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika oraz zawarcia umowy o pracę w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii.

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

 

………………………………………………………………

data i podpis

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Aplikuj teraz

Poznaj

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii jest głównym w Polsce ośrodkiem naukowym w zakresie hematologii i transfuzjologii oraz referencyjnym ośrodkiem kliniczno-diagnostycznym.

 

Misją Instytutu Hematologii i Transfuzjologii jest udzielanie wysokospecjalizowanych świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dla postępu nauki w zakresie hematologii, transfuzjologii i dyscyplin pokrewnych przy zachowaniu dbałości o przyjazne i bezpieczne warunki pobytu pacjentów i pracy personelu Instytutu.

 

Instytut prowadzi działalność leczniczą (lekarze, pielęgniarki), diagnostyczną (diagności), naukową i dydaktyczną. Dodatkowo pracownicy biurowi dbają o obsługę lecznictwa, finanse, obsługę kadrowo-płacową, właściwy sprzęt badawczo-diagnostyczny oraz zaawansowane systemy IT wspierające codzienną pracę.

Jeżeli w ogłoszeniach zarówno na naszej stronie internetowej jak i praca.pl nie ma ogłoszenia o rekrutacji na stanowisko na jakie jesteście Państwo zainteresowani aplikacje można wysłać na rekrutacja@ihit.waw.pl Zostanie ona przekierowana do ewentualnie zainteresowanego działu.

 

Działalność lecznicza Instytutu obejmuje:

 • diagnostykę i leczenie chorób układu krwiotwórczego i chłonnego

 • diagnostykę i leczenie zaburzeń hemostazy

 • opiekę nad chorymi na porfirię

 • przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych

 • leczenie chirurgiczne, w tym również u chorych z wrodzonymi i nabytymi zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz w zakresie chirurgii naczyń.

Działalność lecznicza realizowana jest w pięciu klinikach:

1/ Klinika Hematologii,

2/ Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych,

3/ Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych,

4/ Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Hematologicznej,

5/ Klinika Chirurgii Naczyniowej,

oraz na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Leczenia Dziennego, Oddziale Badań Klinicznych oraz na Bloku Operacyjnym..

 

Działalność diagnostyczna Instytutu obejmuje szeroki zakres badań laboratoryjnych niezbędnych w diagnostyce chorób układu krwiotwórczego i chłonnego, układu hemostazy, chorób metabolicznych oraz badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej, diagnostyki allo- i autoimmunizacji antygenami komórek krwi, diagnostyki konfliktu matczyno-płodowego, powikłań potransfuzyjnych, wrodzonych i nabytych anemii hemolitycznych i badań chimeryzmu. W Instytucie prowadone są również badania wirusologiczne w zakresie diagnostyki i epidemiologii wirusów ważnych ze względu bezpieczeństwa przetoczeń krwi oraz immunogenetyczne typowanie biorców i dawców do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Instytut wykonuje badania obrazowe, diagnostykę chorób naczyń i badania endoskopowe w szerokim zakresie.

 

 

 

Działalność diagnostyczną i naukową prowadzi osiem zakładów naukowych z pracowniami diagnostycznymi:

1/ Zakład Transfuzjologii,

2/ ZakładDiagnostyki Hematologicznej,

3/ Zakład Hematologii Eksperymentalnej,

4/ Zakład Hemostazy i Chorób Metabolicznych,

5/ Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej,

6/ Zakład Wirusologii,

7/ Zakład Immunogenetyki,

8/ Zakład Radiologii.

 

Przedmiotem działalności naukowej Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie hematologii, transfuzjologii i dyscyplin pokrewnych oraz upowszechnianie, wdrażanie i przystosowywanie ich wyników do potrzeb praktyki.

Działalność naukowa Instytutu Hematologii i Transfuzjologii finansowana jest m.in. ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz dofinansowana ze środków własnych Instytutu.

 

Instytut dostarcza wysoką jakością świadczeń zdrowotnych udzielanych przez wykwalifikowany zespół lekarzy, pielęgniarek i diagnostów. Kadrę naukową Instytutu stanowią profesorowie zwyczajni, profesorowie nadzwyczajnni adiunkci, i asystenci.

W 2008 roku Instytut wdrożył Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego w tym normy ISO 9001:2001 i 14001:2005 w zakresie udzielania wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w hematologii, transfuzjologii i dyscyplinach pokrewnych. Ponadto w 2011 roku Instytut wdrożył System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy i uzyskał Certyfikaty Jakości dla Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001, 14001 i BS OHSAS 18001:2007. W czerwcu 2014 roku Instytut Hematologii i Transfuzjologii uzyskał Certyfikat Jakości ISO 9001, 14001 i BS OHSAS 18001.

O wysokiej jakości usług leczniczych świadczą najwyższe miejsca w dorocznym rankingu szpitali Bezpieczny Szpital, organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Od 2008 roku Instytut corocznie jest laureatem konkursu lub zajmuje drugie miejsce w kategoriach “Najlepszy szpital monospecjalistyczny” lub “Najlepszy szpital w województwie mazowieckim”. W 2018 roku Instytut Hematologii i Transfuzjologii po raz kolejny stanął na podium Rankingu Szpitali 2018 „Bezpieczny Szpital Przyszłości” i został wyróżniony w kilku kategoriach. Instytut zajął: I miejsce w Polsce w kategorii „Sieć – szpitale ogólnopolskie”, I miejsce w Polsce w kategorii „Szpitale zabiegowe monospecjalistyczne bez onkologicznych” oraz II miejsce w Rankingu Szpitali 2018 w województwie mazowieckim.

 

Podobne oferty