Administrator Sieci - Kierownik Projektu / Główny Specjalista w Dziale Utrzymania Systemów Teleinformatycznych w Biurze Teleinformatyki
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Warszawa
starszy specjalista (senior) / kierownik/koordynator
pełny etat
umowa o pracę
5 dni temu

Dołącz do Biura Teleinformatyki

Administrator Sieci - Kierownik Projektu / Główny Specjalista w Dziale Utrzymania Systemów Teleinformatycznych w Biurze Teleinformatyki
Miejsce pracy: Warszawa
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Administratora Sieci - Kierownika Projektu/Głównego Specjalistę w Dziale Utrzymania Systemów Teleinformatycznych w Biurze Teleinformatyki.
 • Chcemy zatrudnić jedną osobę na pełen etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa.
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki
 • Utrzymywanie bezpieczeństwa sieci RARS.
 • Administrowanie serwerami.
 • Administrowanie środowiskiem chmurowym opartym na rozwiązaniach Microsoft.
 • Przebudowa/rozbudowa i modernizacja sieci RARS.
 • Współpraca z dostawcami łączy.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania:
 • Wykształcenie wyższe.
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administrowania siecia.
 • Znajomość zagadnień dotyczących: sieci WAN i LAN, środowiska Microsoft Azure,
 • Doświadczenie w udzielaniu wsparcia użytkownikom ww systemów.
 • Doświadczenie w administrowaniu siecią WAN/LAN.
 • Zarządzanie serwerami w oparciu o Vmware.
 • Umiejętność tworzenia i zarządzania maszynami opartymi o systemy Microsoft i Linux/Unix.
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiającego pracę z dokumentacją techniczną.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Samodzielność i zaangażowanie w wykonywaną pracę.
 • Dobra organizacja pracy własnej, dbałość o szczegóły.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Administracja/zarządzanie środowiskiem Microsoft Azure (w tym Exchange, SharePoint, Teams).
 • Administracja środowiskiem VMware vSphere.
 • Administrowanie Windows 2012/2016, Linux.
 • Znajomość urządzeń FortiNet.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.
Wybrane Wykorzystywane Technologie:
 • Firewall  FortiGate (FortiManager i FortiAnalyzer).
 • Przełączniki Cisco.
 • WAF.
 • FortiSIEM.
 • Sieci SAN.
 • Skrypty w PowerShell, BASH, VBS.
Sprawdź co oferujemy
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
 • Premie kwartalne uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do: 2 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 56/Z/BT/07/21”:

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARSw godzinach7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

 • Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
 • Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 • Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 • Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 • Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa RARS inspektorem ochrony danych osobowych poprze mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Aplikuj teraz

Poznaj

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) przejęła zadania Agencji Rezerw Materiałowych (ARM). Aby odzwierciedlić rzeczywisty zakres zadań i kompetencji Agencji, zmieniono jej nazwę oraz podległość. Tworzenie i utrzymywanie rezerw strategicznych zostało wpisane w dziedzinę bezpieczeństwa narodowego (a tym samym zarządzania kryzysowego).

Podobne oferty