Asystentka / Asystent Dyrektora w Zespole Finansowo Administracyjnym w Sekcji Administracji
Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Warszawa
asystent
umowa o pracę
3 dni temu

Ogłoszenie numer: 5098893, z dnia 2021-07-20

Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Asystentka / Asystent Dyrektora w Zespole Finansowo Administracyjnym w Sekcji Administracji

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

 • prowadzenie spraw administracyjnych Centrum;
 • prowadzenie sekretariatu Dyrektora Centrum;
 • przeglądanie i przydzielanie wpływającej korespondencji;
 • rejestracja pism w programie komputerowym wspomagającym obsługę korespondencji;
 • prowadzenie bieżącej obsługi kancelaryjnej;
 • ewidencjonowanie korespondencji wychodzącej i przychodzącej;
 • koordynacja zapotrzebowań związanych z zakupami materiałów biurowych, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych składników rzeczowych długotrwałego użytkowania dla Centrum celem przekazania zamówienia do wszczęcia procedury zakupu do Sekcji Zamówień Publicznych.

Wymagania

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • staż pracy minimum 3 miesiące;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane umiejętności:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • dyspozycyjność;
 • komunikatywność;
 • sumienność,
 • zdolności organizacyjne,
 • umiejętność obsługi komputera (umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word);
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • wysoka kultura osobista.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy w grupie;
 • znajomość obsługi programu e-doc;
 • inna kategoria prawa jazdy;
 • ważne badania psychotechniczne do prowadzenia pojazdów.

Oferujemy

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;

 • praca w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji wraz z CV i listem motywacyjnym za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ w terminie do dnia 20 lipca 2021 r.

 

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

 

W przypadku, gdy w życiorysie lub liście motywacyjnym zawarł Pan/Pani z własnej inicjatywy większy zakres danych/inne dane osobowe niż wynika to z art. 221 § 1 kodeksu pracy (np. adresu e-mail, informacji o zainteresowaniach), w dokumentach aplikacyjnych proszę o zawarcie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w CV lub liście motywacyjnym o poniższej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”

Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszę o zawarcie stosownej zgody w dokumentach aplikacyjnych. Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w CV lub liście motywacyjnym o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska przez okres 6 miesięcy.”

Przyjmuję do wiadomości, następującą klauzulę informacyjną COPE MSWiA:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą przy ul. Puławskiej 99a, Warszawa, (nr tel.: 22 542 84 05, adres e-mail: cope@copemswia.gov.pl).

2) W COPE MSWiA wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 22 542 84 21 lub adresem e-mail: tomasz.prokopowicz@copemswia.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe podane w kwestionariuszu osobowym będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji.

4) Podanie danych osobowych, jeżeli dotyczy-będzie obowiązkowe i niezbędne do realizacji uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu pracy a w przypadku pozostałych danych osobowych będą one przetwarzane na podstawie odrębnej zgody.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

7) W trakcie przetwarzania danych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji przez COPE MSWIA nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

9) W związku z przetwarzaniem przez COPE MSWiA, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązana jest COPE MSWiA;

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

– ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

– żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych art. 20 RODO;

– prawo do wniesienia sprzeciwu art. 21 RODO;

10) Jeżeli Pan/Pani wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu realizacji procesu rekrutacji.

12) Podanie Pani/Pana danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeżeli wynikać będzie z przepisów prawa – będzie obowiązkowe i bez ich podania nie będzie możliwe ubieganie się o przyjęcie do pracy w COPE MSWiA.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Aplikuj teraz

Poznaj

Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Podobne oferty