Referent prawny

Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Warszawa

91 dni temu

Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 52986

Warunki pracy

• telefoniczne kontakty z klientem zewnętrznym,
• zagrożenie korupcją,
• praca biurowa przy komputerze,
• miejsce pracy: V piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów,
• Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym,
• na każdym piętrze wynajmowanej przez Urząd powierzchni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
• w budynku jest 5 wind,
• wejście do budynku przez drzwi dwuskrzydłowe,
• budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • analiza zgodności postępowań o zamówienie publiczne, w tym współfinansowanych ze środków UE w ramach Perspektywy 2007-2013 i Perspektywy 2014-2020, z przepisami dot. zamówień publicznych, w szczególności: analiza zawiadomień wpływających do Prezesa Urzędu w sprawie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki, negocjacji bez ogłoszenia, zawarcia umowy, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe na okres dłuższy niż 4 lata oraz zawarcia umowy ramowej na okres dłuższy niż 4 lata; analiza wniosków o kontrolę; dokonywanie analiz systemowych,
 • przygotowywanie projektów wystąpień z żądaniem udzielenia wyjaśnień oraz udostępniania dokumentów związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, w tym współfinansowanych ze środków UE w ramach Perspektywy 2007-2013 i Perspektywy 2014-2020, jak też w ramach analizy systemowej,
 • przygotowywanie projektów protokołów kontroli, informacji o wynikach kontroli, wniosków do Departamentu Prawnego w sprawie wystąpienia przez Prezesa Urzędu do sądu o unieważnienie umowy w całości lub części oraz odpowiedzi na zastrzeżenia do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym współfinansowanych ze środków UE w ramach Perspektywy 2007-2013 i Perspektywy 2014-2020, jak też w ramach analizy systemowej,
 • przygotowywanie projektów wystąpień do właściwych instytucji oraz biegłych z wnioskami o wydanie opinii w przypadku, gdy ocena stanu faktycznego sprawy lub dokonanie innych czynności kontrolnych wymaga wiadomości specjalnych,
 • przygotowywanie projektów zawiadomień rzecznika dyscypliny finansów publicznych o stwierdzonych przypadkach naruszeń dyscypliny finansów publicznych podczas przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowanego ze środków UE w ramach Perspektywy 2007-2013 i Perspektywy 2014-2020 oraz innych postępowań,
 • udzielanie wyjaśnień w zakresie interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (infolinia).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w obszarze zamówień publicznych
 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość prawa Wspólnot Europejskich dot. zamówień publicznych
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent