Specjalista

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowie

Tarnów

26 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 54162

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie . Stanowisko pracy usytuowane w pomieszczeniu biurowym na pierwszym piętrze budynku. Praca w pozycji siedzącej przy biurku, stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz sprzęt biurowy. Sporadyczne wyjazdy służbowe np.na szkolenia.
Bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości i dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przyjmowanie rachunków od zleceniobiorców i dokonywanie rozliczeń czynności zleconych.
 • Wypisywanie rachunków dla usługobiorców.
 • Prowadzenie rejestru sprzedaż oraz rejestru upomnień poprzez wprowadzanie ich do systemu finansowo-księgowego "Cogisoft".
 • Kontrola terminowości i ściągalności należności, uzgadnianie sald, wystawianie upomnień , sporządzanie, wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników.
 • Pełnienie obowiązków kasjera Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
 • Prowadzenie spraw związanych z dobrowolnym ubezpieczeniem pracowników.
 • Prowadzenie rachunku bankowego dochodów i wydatków budżetowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej NBP.
 • Dokonywanie przelewów wynagrodzeń pracownikom oraz dokonywanie terminowych płatności wynikających z faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych.
 • Sporządzanie list płac na podstawie otrzymanej dokumentacji, prowadzenie kart wynagrodzeń i potrąceń pracowników, obliczanie i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych.
 • Obliczanie terminowe odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, sporządzanie i terminowe przesyłanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Biegła znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi programu Płatnik.
 • Znajomość aktualnie obowiązujących aktów prawnych w zakresie służby cywilnej, finansów publicznych, rachunkowości.
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych