Główny specjalista do spraw: współpracy międzynarodowej w obszarze ochrony konkurencji Biuro Współpracy Międzynarodowej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Warszawa

41 dni temu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie o naborze nr 69653 z dnia 06 października 2020 r.

główny specjalista
do spraw: współpracy międzynarodowej w obszarze ochrony konkurencji
Biuro Współpracy Międzynarodowej

 

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Współpraca z instytucjami Unii Europejskiej, organizacjami międzynarodowymi (m.in. ECN) i ponadnarodowymi oraz z organami ochrony konkurencji w celu realizacji zobowiązań międzynarodowych w sprawach należących do właściwości Prezesa UOKiK, w szczególności w obszarze ochrony konkurencji (prowadzenie korespondencji zagranicznej Prezesa Urzędu, opracowywanie dokumentów, raportów, odpowiedzi na kwestionariusze, przygotowywanie udziału kierownictwa Urzędu w międzynarodowych konferencjach, w tym materiałów informacyjnych, uczestniczenie w międzynarodowych wydarzeniach oraz projektach prowadzonych w ramach przedmiotowych organizacji).
 • Utrzymywanie regularnych kontaktów z Komisją Europejską, obsługiwanie baz wymiany informacji w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji, obsługa baz wymiany informacji w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji oraz monitorowanie spraw prowadzonych przez Urząd związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.
 • Zbieranie informacji oraz przeprowadzanie analiz prawno-porównawczych na potrzeby kierownictwa i innych komórek organizacyjnych Urzędu. Budowanie w tym zakresie bazy know-how zawierającej informacje o doświadczeniach zagranicznych organów ochrony konkurencji. Obsługa baz danych, m.in. Portalu Delegatów.
 • Analizowanie zaproszeń zagranicznych i przedstawianie rekomendacji dot. udziału przedstawicieli kierownictwa Urzędu oraz przekazywanie informacji na temat wydarzeń do właściwych departamentów,. Obsługa bazy prezentacji oraz sprawozdań z wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu.
 • Przygotowywanie tez i materiałów (notatek, prezentacji) dla kierownictwa Urzędu na potrzeby wydarzeń krajowych i zagranicznych.
 • Uczestniczenie w grupach roboczych i spotkaniach horyzontalnych o zasięgu międzynarodowym oraz koordynowanie udziału pracowników Urzędu w pracach grup roboczych i komitetów w ramach Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej oraz innych organów międzynarodowych.

WARUNKI PRACY:

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w obszarze współpracy międzynarodowej lub ochrony konkurencji
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: kompetencji Prezesa UOKiK, polskich i unijnych przepisów ochrony konkurencji i konsumentów, polityki i struktury UE oraz najważniejszych organizacji międzynarodowych, umiejętności korzystania z polskich i zagranicznych materiałów źródłowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1
 • Posiadanie kompetencji: umiejętności analityczne, zorientowanie na osiąganie celów, skuteczna komunikacja, umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym
 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa lub stosunków międzynarodowych lub integracji europejskiej

Poznaj

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - UOKiK