Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Główny specjalista

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Olsztyn

311 dni temu

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 14749

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- okresowe wyjazdy służbowe,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku,
- dojazd na kontrole – PKS, PKP, samochód.

Zakres zadań

 • sprawowanie samodzielnej kontroli nad: realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji, zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami, działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w celu zbadania i oceny zgodności działania oraz jakości świadczonych usług, z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i standardami;
 • zasięganie informacji oraz sporządzanie raportów, analiz i opracowań dotyczących: sposobu realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji, przez samorząd gminny, powiatowy i województwa, zgodności zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami, działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczoterapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w celu systematycznej oceny racjonalności, sprawności i efektywności funkcjonowania systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz stopnia profesjonalizacji kadr;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym opracowywanie projektów decyzji administracyjnych, w celu: wydania bądź cofnięcia zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, wydania zezwolenia na umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej ponadstandardowej liczby dzieci;
 • gromadzenie sprawozdań rzeczowo-finansowych w celu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw rodziny, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem odpowiedniego systemu teleinformatycznego;
 • współdziałanie z ministrem właściwym do spraw rodziny w celu opracowywania i realizacji programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe - tytuł zawodowy magistra na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauka o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, prace socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 3 lata stażu pracy w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji/lub co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów z zakresu oświaty i wychowania, pedagogiki, socjologii, psychologii, resocjalizacji, rehabilitacji społecznej, postępowania administracyjnego, finansów publicznych

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (765)
Wałbrzych (53)
Legnica (67)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (178)
Toruń (97)
Lubelskie:
Lublin (123)
Chełm (21)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (821)
Tarnów (43)
Nowy Sącz (37)
Mazowieckie:
Warszawa (1655)
Radom (69)
Płock (36)
Opolskie:
Opole (119)
Nysa (19)
Podkarpackie:
Rzeszów (79)
Przemyśl (30)
Podlaskie:
Białystok (103)
Suwałki (39)
Łomża (25)
Pomorskie:
Gdańsk (398)
Gdynia (152)
Słupsk (47)
Śląskie:
Katowice (461)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (96)
Elbląg (46)
Ełk (17)
Wielkopolskie:
Poznań (500)
Kalisz (43)
Konin (43)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (257)
Koszalin (58)
Kołobrzeg (23)
Auchan (112)
Tesco (515)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (18)
STRABAG (12)
ABB (77)
Accenture (232)
Luxoft (193)
PKO BP (258)
KPMG (33)
Orange (21)
IKEA (2)
Budimex (23)

Rekrutują z Praca.pl