Inspektor ds. geomatyki Dział Projektów Informatycznych W Wydziale Systemów Informatycznych do Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Biura Geodezji i Katastru

Urząd m.st. Warszawy

Warszawa

23 dni temu

Prezydent miasta stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy

pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Inspektor ds. geomatyki
Dział Projektów Informatycznych
W Wydziale Systemów Informatycznych do Obsługi Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego
Biura Geodezji i Katastru

Termin składania dokumentów: 24 września 2019 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Główne odpowiedzialności:

 • realizacja zadań w zakresie opracowywania warunków technicznych oraz projektów umów niezbędnych do przeprowadzania postępowań przetargowych i o zamówienia publiczne, prawidłowego przebiegu zlecanych prac, odbiór wykonania,
 • udział w projektach związanych z tworzeniem lub rozbudową rozwiązań informatycznych wchodzących w skład infrastruktury informacji przestrzennej lub z nią współdziałających.

Charakterystyka pracy:

 • udział w projektach, dotyczących cyfryzacji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • udział w projekcie wdrożenia systemu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • realizacja zadań związanych z przygotowywaniem dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych we współpracy z Wydziałem Organizacyjnym i Biurem Zamówień Publicznych,
 • obsługa rejestrów prowadzonych w ramach realizacji projektów informatycznych w tym rejestru produktów, przygotowywanie wniosków, protokołów, pism,
 • przygotowywanie raportów dla Kierownika Projektu i Komitetu Sterującego. Wsparcie Kierownika Projektu w realizacji innych zadań dotyczących aspektów organizacyjnych, w szczególności organizacji spotkań, szkoleń wdrożeniowych oraz testowania,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, prawo zamówień publicznych, prawo geodezyjne i kartograficzne, przepisy dotyczące projektów informatycznych w administracji publicznej, ustawa o pracownikach samorządowych i akty wykonawcze, regulacje prawne z zakresu samorządu terytorialnego, w tym ustawy o ustroju m.st. Warszawy, przepisy w zakresie instrukcji kancelaryjnej i jednolitych rzeczowych wykazów akt.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu. Budynek niedostosowany dla osób słabowidzących i niewidomych. Budynek wyposażony w platformę umożliwiającą wjazd wózkiem inwalidzkim. W budynku winda umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Stanowisko pracy: pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, współpracą z klientami. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niesłyszącym.

 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu geodezji i kartografii, informatyki lub inne z zakresu przetwarzania danych przestrzennych,
 • minimum 3-letni staż pracy,
 • powyżej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji, kartografii, informatyki, przetwarzania danych przestrzennych, gospodarki przestrzennej lub w administracji publicznej,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem, sumienność, samodzielność, współpraca, komunikacja, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu administracji publicznej,
 • powyżej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ewidencji gruntów i budynków, systemów informacji przestrzennej.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej