Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor ds. koordynacji realizacji i rozliczania projektów w Wydziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych

Urząd m.st. Warszawy

Warszawa

51 dni temu

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie

miasta stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Inspektor ds. koordynacji realizacji i rozliczania projektów w Wydziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych

Nazwa projektowa stanowiska: koordynator projektu

 

(Umowa o pracę na czas określony – na czas realizacji projektu. Przewidywany czas realizacji projektu do 31.03.2023 r.)

 

Projekt pn. „Nowy Start"

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

Termin składania dokumentów: 22 lutego 2021 r.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • prowadzenie działań związanych z koordynacją projektów,
 • koordynacja projektów. Nadzór nad realizacją i rozliczaniem projektów. Przygotowywanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji. Prowadzenie spraw związanych z postępowaniami w trybie zamówień publicznych i realizacją umów prowadzonych przez komórki w ramach poszczególnych projektów,
 • współpraca z otoczeniem rynkowym, w tym naukowym, pozarządowym i gospodarczym w celu realizacji projektów,
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji i sprawozdań z realizowanych projektów. Gromadzenie informacji dotyczących przygotowywanych i realizowanych projektów, między innymi z udziałem funduszy europejskich.

Charakterystyka pracy:

 • koordynacja, realizacja i sprawozdawczość finansowa projektów, w tym w szczególności projektu pn. „Nowy Start" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z metodyką PRINCE2, harmonogramem zadań projektowych i przepisami dotyczącymi funduszy europejskich. Nadzór finansowy nad zadaniami realizowanymi przez Partnera projektu-Stowarzyszenie Otwarte Drzwi,
 • współpraca w zakresie realizacji, rozliczania i monitorowania projektów oraz nadzór finansowy nad zadaniami realizowanymi przez Partnera projektu; współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym m.in. urzędami centralnymi, Instytucją Zarządzającą, Instytucjami Pośredniczącymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz wdrażania projektu,
 • wybór wykonawców zewnętrznych do realizacji zadań zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i zasadą konkurencyjności oraz nadzór nad ich realizacją,
 • monitoring i ewaluacja realizowanych projektów, przygotowywanie okresowych wniosków o płatność w zakresie finansowym i merytorycznym wymaganych przez właściwą Instytucję, w tym z wykorzystaniem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014, a także okresowych i końcowych raportów i sprawozdań z realizacji zadań Lidera i Partnera, w tym na potrzeby Prezydenta i Rady Miasta,
 • wprowadzanie do projektu budżetu Miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej planu dochodów, zmian i wydatków związanych z projektami, weryfikacja wydatkowania środków i realizacji umów zgodnie z przepisami dotyczącymi funduszy pomocowych, opracowywanie dokumentów finansowo-księgowych związanych z realizacją projektów oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentacji projektowej,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in.: ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020, ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu i poza nim. Budynek wyposażony w windy dostosowane do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

 

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz bezpośrednią i telefoniczną obsługą klienta. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego weryfikowana podczas testu wiedzy lub/i rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • minimum 3 lata stażu pracy,
 • powyżej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie:
  • przygotowywania projektów do realizacji finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej, lub
  • pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej, lub
  • wdrażania projektów realizowanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, dążenie do rezultatów, komunikacja, samodzielność, sumienność, współpraca.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu zarządzania, finansów, administracji,
 • powyżej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie:
  • przygotowywania projektów do realizacji finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej, lub
  • pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej, lub
  • wdrażania projektów realizowanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej