Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor ds. Zamówień Publicznych
ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH
Szczecin
50 dni temu

Ogłoszenie numer: 4494394, z dnia 2021-04-30

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

(22) Inspektor ds Zamówień Publicznych– 1 etat


Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin

 

Opis stanowiska

Do głównych zadań pracownika będzie należało:

 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość 30.000 euro tj. wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującym zarządzeniu Dyrektora ZBiLK, w tym m.in. przygotowywanie ogłoszeń, zapytań ofertowych, wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem i zawieraniem umów, dokumentowanie prowadzonych postępowań.
 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych, w tym m.in.:
  a) przygotowywanie i przeprowadzenie pod względem formalnoprawnym postępowań o udzielnie zamówienia publicznych w jednym z trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
  b) opracowywanie, kompletowanie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a w tym: opracowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, sporządzanie pełnej dokumentacji z zakresu prowadzonych postępowań i jej publikacja, przygotowywanie projektów ogłoszeń i publikowanie ich, organizacja i udział w pracach komisji przetargowej w charakterze sekretarza,
  c) redagowanie pism i prowadzenie korespondencji z wykonawcami związanej z prowadzonymi postępowaniami,
  d) wykonywanie czynności związanych ze zwrotem wadiów wykonawcom oraz przygotowywaniem i podpisywaniem umów,
  e) udział w procesie przygotowywania sprawozdawczości, prowadzenie rejestrów zamówień zgodnie z przepisami wewnętrznymi,

  f) archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przepisami.

Warunki pracy na stanowisku

 • Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy.
 • Praca przy monitorze ekranowym.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Nieposzlakowana opinia
 • Wykształcenie średnie i co najmniej 5 lat stażu pracy ogólnego lub wykształcenie wyższe i co najmniej 4 lata stażu pracy ogólnego,
 • Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku:
 • Dobra znajomość obsługi komputera

Wymagania pożądane (mile widziane):

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w warunkach stresowych, pod presją czasu, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 • List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach ( kursy, szkolenia),
 • Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,
 • Oświadczenie kandydata (poświadczone własnoręcznym podpisem) potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, poświadczone własnoręcznym podpisem,
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, poświadczone własnoręcznym podpisem
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZBiLK. Jednocześnie oświadczam, ze udzielam zgody dobrowolnie oraz ze zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. poświadczone własnoręcznym podpisem.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.