Inspektor nadzoru inwestorskiego w Wydziale Utrzymania i Remontów Dróg w zespole realizacji zadań utrzymaniowo-remontowych

Zarząd Dróg Miejskich

Warszawa

2 dni temu

Zarząd Dróg Miejskich

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektor nadzoru inwestorskiego
w Wydziale Utrzymania i Remontów Dróg
w zespole utrzymania obiektów odwodnieniowych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 44/2020
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • planowanie/koordynowanie i kontrole robót utrzymaniowo-remontowych/inwestycyjnych
 • przygotowywanie materiałów technicznych do procedury udzielenia robót utrzymaniowo-remontowych/inwestycyjnych
 • wykonywanie czynności wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. z późń. zm. podległych funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • weryfikacja kosztorysów powykonawczych i prowadzenie rozliczeń finansowych prowadzonych zadań, kontrola zgodności realizacji prac budowlanych z przyjętym przez inwestora harmonogramem, zatwierdzenie harmonogramów prac budowlanych
 • dokonywanie odbiorów robót oraz przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i egzekwowanie od wykonawcy realizacji robót naprawczych
 • wykonywanie przeglądów bieżących i okresowych dróg
 • dokonywanie uzgodnień projektów budowlanych pod względem przyjętych rozwiązań i zastosowań wyposażenia warunkującego prawidłową eksploatację obiektu
 • udzielanie odpowiedzi na interpelację, pisma, zapytania i wnioski radnych, urzędów, instytucji oraz mieszkańców
 • prowadzenie innych działań administracyjnych w zakresie związanych z pasem drogowym

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe techniczne: inżynieria lądowa, budownictwo lub innych kierunek związany z projektowaniem i budową dróg
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w rozumieniu art. 14 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane
 • min. 5-letni staż pracy, w bezpośrednim uczestnictwie w procesie budowlanym jako wykonawca, nadzór lub zamawiający, związanym z realizacją robót budowlanych branży drogowej
 • prawo jazdy kat. B
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w jednostce pełniącej funkcję zarządcy dróg publicznych w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych z późń. zm.
 • doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót budowlanych branży drogowej
 • biegła znajomość obsługi komputera w tym: pakiet Office, Auto CAD, Norma
 • znajomość przepisów zawartych w szczególności w rozporządzeniach:
  - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (z dn. 2.03.1999 r.)
  - w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (z dn. 3.07.2003 r.)
 • znajomość przepisów zawartych w szczególności w ustawach: o drogach publicznych (z dn. 21.03.1985r.), o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Prawo zamówień publicznych (z dn. 29.01.2004 r.), Prawo budowlane (z dn. 07.07.1994 r.), Prawo ochrony środowiska ( z dn. 27.04.2001 r.), Prawo wodne ( z dn. 18.07.2001 r.)

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • praca w terenie ok. 4 godzin dziennie, w granicach m. st. Warszawy
 • prowadzenie pojazdu służbowego kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie* - podpisany odręcznie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących wymagany staż pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy potwierdzające ww. wymagania stażowe)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień – ksero prawa jazdy, ksero uprawnień
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,*
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji*
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. 2019 r. poz. 1282 j.t)


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZDM

 

Administratorem w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22-55-89-100, reprezentowany przez Dyrektora ZDM (dalej jako „Administrator”).

 1. Cel przetwarzania danych
  Celem przetwarzania Danych Osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na ww. stanowisko.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 i art. 13 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 tj. ze zm.) będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).
 3. Odbiorcy danych
  Dostęp do Pani/Pana Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
  1. upoważnieni pracownicy Administratora: pracownicy Wydziału Spraw Pracowniczych ZDM oraz członkowie Komisji ds. rekrutacji.
 4. Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)
  Pani/Pana Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Okres przechowywania danych
  Dane Osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru ( w związku z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 tj. ze zm.) a następnie zostaną komisyjnie zniszczone.
 6. Zasady gromadzenia danych
  1. Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy, przez kandydata do pracy spowoduje, że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie przez ZDM rozpatrywana.
 7. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
  Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
  1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
  2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art.17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
  3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
  4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody;
  5. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;
  6. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jej profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim
 8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD).
  Kontakt do IOD: a.michalak@zdm.waw.pl
 9. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres  do dnia 03.12.2020 r.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

 

Zarząd Dróg Miejskich

Wydział Spraw Pracowniczych

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

tel. 22 5589355, 22 5589138

z dopiskiem na kopercie:

„44/2020 – inspektor nadzoru inwestorskiego w Wydziale Utrzymania i Remontów Dróg”

 

* Kwestionariusz i druki oświadczeń do pobrania na stronie www.zdm.waw.pl

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres  do dnia 03.12.2019 r.

Poznaj

Zarząd Dróg Miejskich