Inspektor wojewódzki

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Kraków

101 dni temu

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 20577

Warunki pracy

krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) praca w terenie lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, stres, presja czasu wynikająca z konieczności załatwiania dla ministerstw spraw w bardzo krótkim terminie (nawet kilkugodzinnym) oraz w krótkim okresie czasu (1 dzień) jednoczesne wykonywanie kilku terminowych zadań (zadania i terminy wynikające z ustawy o finansach publicznych)
W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.

Zakres zadań

 • Realizowanie budżetu Wojewody w zakresie wybranych zagadnień z obszaru polityki społecznej między innymi poprzez: dbanie o aktualizację planów finansowych i dokonywanie zmian w planach finansowych, dokonywanie zmian w harmonogramach rocznych, rozliczanie miesięcznych dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego, analizowanie wniosków składanych potrzeb przez jednostki samorządu terytorialnego / jednostki podległe, przygotowywanie projektów umów, weryfikowanie projektów umów oraz umów przygotowanych przez oddziały merytoryczne, wnioskowanie do Wydziału Finansów i Budżetu o przekazanie miesięcznych dyspozycji przekazania dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego / jednostek podległych, opracowywanie wniosków do właściwych ministerstw o uruchomienie środków finansowych w ramach rezerwy ogólnej i rezerw celowych
 • Analizowanie wykonania zadań rzeczowych oraz dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego i w jednostkach podległych
 • Planowanie rocznego budżetu Wojewody w zakresie działania Wydziału (w układzie tradycyjnym w horyzoncie czasowym 2-letnim, w układzie zadaniowym – w horyzoncie czasowym 4-letnim) – poprzez opracowanie założeń do planu, opracowanie planu dochodów i wydatków budżetowych, podział środków finansowych dla Wydziału / jednostek samorządu terytorialnego / jednostek podległych oraz opracowanie rocznego harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych w celu zapewnienia środków finansowych na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego / jednostek podległych oraz opracowanie rocznego harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych
 • Kontrolowanie prawidłowości wykorzystania środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego / jednostki podległe w celu zapewnienia racjonalnego, efektywnego i terminowego wykorzystania środków publicznych oraz realizacji zadań, na które środki te zostały przeznaczone, zgodnie z przepisami prawa i ustalonymi procedurami, między innymi z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego (CAS)
 • Zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie danych, w tym w zakresie rozliczania środków publicznych, poprzez pozyskiwanie i analizowanie informacji z jednostek samorządu terytorialnego/ jednostek podległych w celu opracowania zbiorczych zestawień dla potrzeb statystycznych, analitycznych i planistycznych na potrzeby właściwych ministerstw i innych organów. Przygotowywanie projektów odpowiedzi dotyczących udzielenia informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej - potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • znajomość przepisów z zakresu ustaw i przepisów wykonawczych objętych zakresem działania Wydziału, w tym w szczególności ustaw: o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o pomocy społecznej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o świadczeniach rodzinnych, o karcie dużej rodziny, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, prawo energetyczne, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”, Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzeń: w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej
 • dobra znajomości obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość oprogramowania CAS (centralnej aplikacji statystyczna), BUZA (budżet zadaniowy), EZD (elektroniczne zarządzanie dokumentami
 • umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia
 • obiektywizm
 • komunikatywność, swoboda wypowiedz
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresujących, zwłaszcza pod presją czasu
 • umiejętność negocjacji
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy i zaangażowanie

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl