Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Opole

151 dni temu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 42413

Warunki pracy

Praca w terenie i w siedzibie Urzędu.
Zagrożenie korupcją.
Przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Kontrolowanie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa, środków Funduszu Pracy, środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej udzielanych jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, pod względem zgodności z przeznaczeniem, wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania oraz realizacji dochodów budżetu państwa.
 • Kontrolowanie całości gospodarki finansowej w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie oraz jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Opolskiemu, z uwzględnieniem kontroli zarządczej.
 • Opracowywanie w oparciu o dokonane ustalenia i zgromadzone w toku kontroli dowody: notatek służbowych, kart przebiegu kontroli, projektów wystąpień pokontrolnych i wystąpień pokontrolnych do kierowników jednostek kontrolowanych, zawierających wyniki kontroli oraz zalecenia .
 • Przygotowywanie zawiadomień o kontroli, upoważnień do kontroli, programów kontroli na podstawie obowiązujących przepisów prawa, posiadanej przez Urząd sprawozdawczości budżetowej, danych z ewidencji księgowej Wydziału Finansów i Budżetu oraz rozliczeń wykorzystania środków publicznych.
 • Opracowywanie projektów zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionych w wyniku kontroli okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz projektów wniosków do organów powołanych do ścigania przestępstw lub wykroczeń w przypadku ujawnienia w wyniku kontroli okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia.
 • Opracowywanie na podstawie dokonanych ustaleń kontroli projektów decyzji Wojewody Opolskiego o zwrocie dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
 • Udzielanie instruktażu pracownikom na kontrolowanych stanowiskach pracy w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub wyższe i ekonomiczne studia podyplomowe.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Znajomość ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),
 • Znajomość ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 z późn. zm.),
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2017 poz. 1889),
 • Znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077),
 • Znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 poz. 1047 z późn. zm.),
 • Znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.),
 • Umiejętność komunikacji pisemnej.
 • Odporność na stres i umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 • Dobra znajomość obsługi komputera. Znajomość zasad funkcjonowania komputerowych systemów finansowo - księgowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie rachunkowości i zamówień publicznych.

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (707)
Wałbrzych (70)
Legnica (101)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (293)
Toruń (147)
Lubelskie:
Lublin (261)
Chełm (40)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (811)
Tarnów (97)
Nowy Sącz (74)
Mazowieckie:
Warszawa (2086)
Radom (178)
Płock (94)
Opolskie:
Opole (252)
Nysa (64)
Podkarpackie:
Rzeszów (161)
Przemyśl (41)
Podlaskie:
Białystok (158)
Suwałki (36)
Łomża (27)
Pomorskie:
Gdańsk (539)
Gdynia (285)
Słupsk (89)
Śląskie:
Katowice (719)
Częstochowa (160)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (184)
Elbląg (102)
Ełk (38)
Wielkopolskie:
Poznań (630)
Kalisz (75)
Konin (75)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (370)
Koszalin (125)
Kołobrzeg (45)
Auchan (139)
Tesco (160)
Inditex (31)
Leroy Merlin (127)
Bricoman (11)
STRABAG (20)
ABB (27)
Accenture (86)
Carrefour (148)
PKO BP (283)
PwC (20)
KPMG (37)
Orange (50)
IKEA (36)
Budimex (20)

Rekrutują z Praca.pl

Praca w mieście