Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor wojewódzki
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Olsztyn
65 dni temu
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 113970

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- okresowe wyjazdy służbowe,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),


- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.


 

Zakres zadań

 • Weryfikuje pod względem formalno-prawnym wnioski o dofinansowanie oraz ich aktualizacje, przygotowuje projekty umów/aneksów o dofinansowanie zadania w celu podpisania przez strony, opracowuje i aktualizuje listy wniosków o dofinansowanie zadań.
 • Przeprowadza formalną i merytoryczną weryfikację wniosków o wypłatę dofinansowania składanych przez Beneficjentów realizujących zadania/projekty w ramach Rządowego funduszu rozwoju dróg w celu sporządzenia dyspozycji wypłaty przyznanych środków z funduszu. Przeprowadza kontrolę na miejscu realizacji zadań/projektów w ramach Rządowego funduszu rozwoju dróg w celu potwierdzenia prawidłowości wydatkowania środków z dofinansowania.
 • Wspomaga obsługę komisji wojewódzkiej w trakcie trwania naborów wniosków do dofinansowania z Rządowego funduszu rozwoju dróg w celu sprawnego wykonywania prac przez komisję.
 • Sporządza dyspozycje przekazania środków z Rządowego funduszu rozwoju dróg w celu dokonania przekazania wypłaty dofinansowania.
 • Weryfikuje dokumenty przedłożone przez Beneficjentów niezbędne do sporządzania aneksów do umów o dofinansowanie/finansowanie w zakresie zgodności realizowanych zadań/projektów z przepisami prawa krajowego w celu wprowadzenia zmian do umów.
 • Systematycznie gromadzi, analizuje i interpretuje informacje z kontroli zadań/projektów w celu potwierdzenia prawidłowej realizacji zadań i wydatkowania środków z Funduszu.
 • Analizuje i weryfikuje sprawozdania z realizacji zadań/projektów w celu badania zgodności i prawidłowości ich realizacji z umowami finansowania, monitorowania postępu w ich wdrażaniu oraz sporządzania sprawozdań z realizacji Funduszu.
 • Podejmuje działania zmierzające do odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na etapie weryfikacji wniosków o płatność lub czynności kontrolnych w celu prawidłowego rozliczenia projektu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie rozliczania dofinansowania z Rządowego funduszu rozwoju dróg oraz dotacji z budżetu państwa. Przeszkolenia w zakresie obowiązującego w przedmiotowym zakresie prawa krajowego.

Podobne oferty