Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie

Warszawa

9 dni temu

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 35900

Warunki pracy

Charakter stanowiska związany jest z przeprowadzaniem kontroli zakładów górniczych:
• praca w terenie,
• szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność, zapylenie),
• narażenie na zagrożenia naturalne (np. wodne, osuwiskowe),
• narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń , instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
• częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne

Sposób wykonywania zadań:
• pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
• przemieszczanie się po mostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,
• częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• budynek urzędu nieprzystosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
• pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora w powyższym zakresie, w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców, właścicieli lub użytkowników obiektów budowlanych zakładu górniczego obowiązków wynikających z przepisów.
 • Rozpatruje wnioski o wydanie pozwoleń na budowę, montaż, remont, rozbiórkę i użytkowanie obiektów budowlanych zakładu górniczego, kontroluje prowadzone roboty budowlane tych obiektów, przygotowuje projekty decyzji dyrektora Urzędu w celu realizacji zadań organu administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego.
 • Przeprowadza czynności związane z opiniowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uzgadnianiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych celem przygotowania projektów rozstrzygnięć dyrektora Urzędu w powyższym zakresie.
 • Analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie.
 • Opracowuje projekty rocznych planów pracy, sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki, odpowiednią ewidencję oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu.
 • Przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń (w tym katastrof budowlanych) oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym lub architektonicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego (Powyżej 2 lat pracy) w budownictwie, wykonując samodzielne funkcje techniczne lub w administracji architektoniczno – budowlanej lub nadzorze budowlanym lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności budowlanej
 • Uprawnienia budowlane
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • Komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność, umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w niższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej lub wykonywanie czynności w niższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej lub 2 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności budowlanej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzająych posiadanie uprawnień budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania czynności w niższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej lub wykonywania czynności w niższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej lub 2 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności budowlanej
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-12 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie
  ul. Wilcza 46
  00-679 Warszawa

  Poznaj stanowisko: Inspektor Budowlany

  Inspektor budowlany, nazywany inaczej inspektorem nadzoru, jest osobą odpowiedzialną za kontrolowanie prac budowlanych w ramach danego projektu na każdym etapie jego realizacji. Sprawowanie tego rodzaju nadzoru wymusza posiadanie uprawnień budowlanych w jednej ze specjalności; architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, organizacji budowy, lub instalacyjnej. Uprawnienia te pozyskuje się poprzez zdanie egzaminu, a zakres materiału ...
  Inspektor Budowlany Praca Inspektor Budowlany

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (783)
  Wałbrzych (59)
  Legnica (124)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (185)
  Toruń (105)
  Lubelskie:
  Lublin (233)
  Chełm (35)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (961)
  Tarnów (62)
  Nowy Sącz (44)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2079)
  Radom (179)
  Płock (51)
  Opolskie:
  Opole (186)
  Nysa (69)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (145)
  Przemyśl (35)
  Podlaskie:
  Białystok (131)
  Suwałki (38)
  Łomża (30)
  Pomorskie:
  Gdańsk (454)
  Gdynia (191)
  Słupsk (63)
  Śląskie:
  Katowice (510)
  Częstochowa (168)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (160)
  Elbląg (65)
  Ełk (48)
  Wielkopolskie:
  Poznań (611)
  Kalisz (79)
  Konin (68)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (343)
  Koszalin (75)
  Kołobrzeg (44)
  Auchan (86)
  Tesco (118)
  Inditex (39)
  OBI (9)
  PKP (9)
  STRABAG (4)
  ABB (101)
  Accenture (212)
  Carrefour (160)
  PKO BP (321)
  KPMG (37)
  Orange (32)
  IKEA (40)
  Budimex (19)

  Rekrutują z Praca.pl