Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Olsztyn

244 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 26860

Warunki pracy

czas pracy - 8 godzin, praca również w terenie, stres, wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych wyznaczonych inwestycji i remontów w celu zapewnienia własciwego ilościowo - jakościowego wykonywania robót instalacyjnych, ich srawnej organizacji, zachowania bezpieczeństwa pracy i ppoż, odbioru oraz rozliczenia finansowego zadania zgodnego ze stanem faktycznym, podpisanymi umowami, zatwierdzonymi protokołami konieczności, WKI i dokumentacji techniczno - kosztorysowej;
 • realizowanie zadań inspektora nadzoru inwestorskiego poprzez wydawanie kierownikowi budowy lub robót, potwierdzonych każdorazowo wpisem do dziennika budowy, poleceń w celu usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywania robót, badań lub odkrywek, wykonywania niezbędnych ekspertyz prowadzonych robót instalacyjnych, przedstawienia dokumentów dopuszczających do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów i urządzeń technicznych oraz egzekwowania tych poleceń;
 • przeprowadzenie pięcioletnich, rocznych i okresowych przeglądów obiektów budowlanych, w celu sporządzenia protokołu stanu sprawności technicznej, użytkowej estetyki obiektów i otoczenia, nadzoru aktualizowania na bieżąco KOB, określenia potrzeb inwestycyjno - remontowych, konserwacyjno - naprawczych, informowania przełożonego o zagrożeniach i nieprawidłowościach, przygotowania rocznych i wieloletnich planów remontowych;
 • przeprowadzanie procedór o udzielenie zamówienia publicznego na roboty instalacyjne w celu przeprowadzenia remontów w zakresie instalacji elektrycznych dla obiektów służących Policji garnizonu warmińsko - mazurskiego;
 • uczestniczenie w opracowywaniu lub samodzielne przygotowywanie sprawozdań rocznych i okresowych z realizacji zadań oraz wydatków budżetowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego przy realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 poz. 1167 z póżn. zm.)
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych i sieci energetycznych, zgodnie z prawem budowlanym.
 • kreatywność, inicjatywa, samodzielność;
 • obsługa programu kosztorysowego "Norma", arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstów, programów do prezentacji;
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych, prawa budowlanego, finansów publicznych, bhp, ppoż;
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi programów inżynierskich np. AutoCad;
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • umiejętność analitycznego myślenia, redagowania korespondencji;
 • umiejętność prognozowania;
 • umiejętność koordynowania robót instalacyjnych, rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych.

Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru

Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
Inspektor Nadzoru Praca Inspektor Nadzoru

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (717)
Wałbrzych (52)
Legnica (87)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (172)
Toruń (117)
Lubelskie:
Lublin (211)
Chełm (22)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (834)
Tarnów (43)
Nowy Sącz (28)
Mazowieckie:
Warszawa (2070)
Radom (148)
Płock (110)
Opolskie:
Opole (213)
Nysa (58)
Podkarpackie:
Rzeszów (122)
Przemyśl (35)
Podlaskie:
Białystok (89)
Suwałki (41)
Łomża (23)
Pomorskie:
Gdańsk (432)
Gdynia (167)
Słupsk (50)
Śląskie:
Katowice (515)
Częstochowa (136)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (116)
Elbląg (61)
Ełk (34)
Wielkopolskie:
Poznań (553)
Kalisz (67)
Konin (29)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (300)
Koszalin (63)
Kołobrzeg (29)
Auchan (164)
Tesco (107)
Inditex (42)
Bricoman (13)
STRABAG (5)
ABB (95)
Accenture (311)
Carrefour (97)
PKO BP (329)
PwC (15)
KPMG (33)
Orange (21)
IKEA (17)
Budimex (40)

Rekrutują z Praca.pl