Inspektor
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Olsztyn
56 dni temu
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 77562

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin.

Zakres zadań

 • Planowanie wydatków, prowadzenie ewidencji wydatków, weryfikacja dokumentów potwierdzających ponoszenie wydatków, ustalanie zaangażowania środków finansowych i przekazywanie danych do sprawozdawczości oraz uzgadnianie ewidencjonowanych wydatków z Wydziałem Finansów w pozycjach: ryczałt za pranie odzieży ochronnej, specjalnej wykonywany we własnym zakresie przez funkcjonariuszy, ryczałty za czyszczenie i naprawę wyposażenia specjalnego, ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenia specjalnego, odzieży ochronnej wypłacane funkcjonariuszom, usług krawieckich i pralniczych oraz związanych z utrzymaniem higieny osobistej;
 • Aktualizacja danych wynikająca z rozkazów personalnych i informacji kadrowych, w tym rozliczanie z wyposażenia mundurowego zwalnianych lub przenoszonych policjantów, a także zakładanie i prowadzenie kart mundurowych GM-4/1 tworzące manualny zbiór danych osobowych ,,Kartoteka mundurowa" oraz ich archiwizacja;
 • Prowadzenie elektronicznej ewidencji magazynu mundurowego oraz ewidencji ilościowo-wartościowej z podziałem na ŚT, PŚT i wyposażenie, w tym ewidencję dla komórek organizacyjnych KWP i podległych jej jednostek. Porównywanie danych z ewidencją główną dwa razy w roku;
 • Sporządzenie protokołów szkód na wyposażenie specjalne i umundurowanie oraz współdziałanie w tym zakresie z pracownikiem Wydziału Finansów KWP. Przeprowadzenie postępowań szkodowych zleconych przez Naczelnika Wydziału;
 • Planowanie terminów realizacji zamówień i egzekwowanie realizacji postanowień wynikających z umów zawartych przez KWP w Olsztynie w zakresie prowadzonej gospodarki m.in. prania. Pilnowanie warunków zakończenia umów związanych z realizowanymi zadaniami i potrzeby ich kontynuacji;
 • Wycena inwentaryzacji w zakresie prowadzonej gospodarki, wyjaśnianie różnic inwentaryzacyjnych, przeprowadzanie procedury zagospodarowania zapasów zbędnych, przeklasyfikowania/likwidacji sprzętu i wyposażenia, magazynu mundurowego;
 • Udział w pracach zespołów, komisji powołanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie lub Naczelnika Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych;
 • znajomość przepisó dotyczących umundurowania policjantów i równoważników za umundurowanie wypłacanych policjantom a także wyposażenia policjantów;
 • komunikatywność
 • umiejętność wykorzystywania pakietów biurowych do prowadzenia ewidencji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe