Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Olsztyn
87 dni temu
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 80470

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

Zakres zadań

 • Nalicza i sporządza listy wypłat uposażeń oraz innych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy, generuje przelewy dla funkcjonariuszy jednostek i komórek organizacyjnych w celu dokonania wypłaty;
 • Nalicza i sporządza listy wynagrodzeń i innych dodatkowych płatności wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dotyczących pracowników objętych i nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń, generuje przelewy w zakresie przypisanych jednostek i komórek organizacyjnych w celu dokonania wypłaty;
 • Wystawia zaświadczenia o dochodach policjantom i pracownikom Policji przydzielonych jednostek i komórek organizacyjnych w celu przedłożenia odnośnym władzom, nalicza i wystawia zaświadczenia do ZUS i ZER w celu ustalenia prawa i wysokości renty lub emerytury;
 • Wykonuje zadania administratora systemu SWOP Płace polegające na zgłaszaniu awarii systemu, testowaniu nowych funkcjonalności, nadawaniu pracownikom uprawnień do systemu w celu usprawnienia pracy sekcji;
 • Obsługuje elektroniczny system NBP w zakresie generowania przelewów dotyczących paragrafów płacowych;
 • Nalicza składki emerytalno-rentowe i na Fundusz Pracy dla policjantów zwolnionych ze służby bez prawa do emerytury;
 • Sporządza i wystawia dokumenty podatkowe /PIT-11/ dotyczące funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w celu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • Udziela odpowiedzi na pisma związane ze stosunkiem służbowym i stosunkiem pracy w zakresie przypisanych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w celu np. ustalenia wysokości alimentów, ustalenia prawa do renty rodzinnej, zasiłków płatnych ze środków ZUS

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pionie kadrowo - płacowym
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • znajomość ustawy o Policji, finansach publicznych, kpa, podatku dochodowego od osób fizycznych, prawa pracy;
 • znajomość ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
 • Umiejętność interpretacji przepisów i stosowania ich w praktyce, umiejętność pracy pod presją czasu i dobra organizacja pracy własnej, terminowość, umiejętność pracy w grupie, komunikatywność, odpowiedzialność, wnikliwość, rzetelność, dokładność, dyspozycyjność, znajomość obsługi komputera, zdolność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, podatku dochodowego od osób fizycznych,

Podobne oferty