Inspektor
Urząd Morski w Szczecinie
Szczecin
2 dni temu
Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 90632

Warunki pracy


 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • praca w terenie,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją,

 • schody, brak podjazdu/windy,

 • brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • realizuje zadania związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych, dotyczących przygotowania decyzji dyrektora UMS na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne,
 • przygotowuje stanowisko w sprawach gospodarki gruntami (dotyczące m.in. sprzedaży, dzierżawy, użyczenia gruntów) oraz w sprawach zabudowy i zagospodarowania pasa nadbrzeżnego (dotyczących m.in. uzgodnień dokumentacji planistycznej takiej jak: warunki zabudowy, pozwolenia na budowę, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia wodnoprawne),
 • realizuje zadania związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych związanych z ujawnioną zabudową i zagospodarowaniem terenu pasa technicznego bez zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie lub niezgodną z zapisami decyzji na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne,
 • realizuje zadania związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych, dotyczących przygotowania decyzji dyrektora Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie dla przedsięwzięć lokalizowanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, dotyczących zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz brzegu wód morskich i morza terytorialnego w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar w celu zapewnienia zgodnego z obowiązującymi przepisami zagospodarowania tego terenu,
 • wyjeżdża/pracuje w terenie, celem wypracowania stanowiska w prowadzonych postępowaniach oraz w celu kontroli terenu,
 • współpracuje z innymi komórkami urzędu w zakresie spraw mających wpływ na obszar pasa technicznego,
 • udziela klientom/pracownikom innych komórek UMS, informacji w sprawach prowadzonych postępowań przez Inspektorat Ochrony Wybrzeża, dotyczących pasa technicznego
 • bierze udział w konferencjach, szkoleniach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie profilowe (związane z naukami przyrodniczymi lub ochroną środowiska lub budownictwem lub geodezją)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 1 miesiąc doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem lub zagospodarowaniem przestrzennym lub
gospodarką wodną lub ochroną środowiska lub z prowadzeniem postępowań administracyjnych
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego/niemieckiego
 • Umiejętność interpretacji map
 • Obsługa pakietu Office
 • Znajomość KPA
 • Znajomość ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, Prawa wodnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość oprogramowania ArcGis, obsługi Systemów Informacji Przestrzennej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-28 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  W związku z zagrożeniem związanym z wirusem SARS-CoV-2 dokumenty należy przesłać na adres:

  Urząd Morski w Szczecinie
  Pl. Stefana Batorego 4
  70-207 Szczecin

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane