Kierownik I Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE
Warszawa
kierownik/koordynator
1 dzień temu

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

 

na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2015.1418) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  11 marca 2016 roku w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. 2016 poz. 367), ogłaszam w dniu 7 grudnia 2021 r. konkurs K-110-28/21 na stanowisko:

 

Kierownik I Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów
w Sądzie Okręgowym w Warszawie

dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla m.st. Warszawy w Warszawie, dla Warszawy – Woli w Warszawie i dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie.

Liczba wolnych miejsc: 1


Kierownik Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów:

 1. organizuje pracę zespołu i nią kieruje;
 2. kontroluje przestrzeganie procedury badań i standardów metodologii opiniowania przez specjalistów;
 3. kontroluje sposób wykonywania czynności, dotyczących:
  • prowadzenia na zlecenie sądu mediacji, przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzenia poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin,
  • współdziałania zespołu z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu,
 4. sporządza, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz
  w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.

Wymagane kwalifikacje:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 3. ukończone studia wyższe z zakresu psychologii lub pedagogiki w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskany tytuł magistra lub ukończone zagraniczne studia z zakresu psychologii lub pedagogiki uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, albo prawo wykonywania zawodu lekarza i posiadanie specjalizacji z zakresu pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży;
 4. minimum 5-letni staż pracy zgodny z wykształceniem lub specjalizacją;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 7. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika.

Mile widziane:

 • samodzielność, komunikatywność,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność organizacji pracy podległych pracowników,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • dyspozycyjność.

Niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 1. wniosek o zatrudnienia na stanowisku Kierownika I Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie,
 3. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 4. oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających:
  1. ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii lub pedagogiki w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii lub pedagogiki uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo
  2. prawo wykonywania zawodu lekarza i posiadanie specjalizacji z zakresu pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży,
 5. oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letni staż pracy zgodny z wykształceniem albo specjalizacją,
 6. oświadczenie, że jest się obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,
 7. oświadczenie, iż kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 8. oświadczenie, iż kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 9. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku kierownika zespołu występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych, związanych z odpowiedzialnością oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej,
 10. w przypadku przekazywania danych osobowych innych niż wskazanych w kwestionariuszu, np. zawartych w dokumentach innych niż wymienionych w ogłoszeniu o konkursie – pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 11. do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Oferty pracy z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z załącznikami należy składać:

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie


al. Solidarności 127
pok. 407 A, IV piętro
00-898 Warszawa

 

w terminie do 28 stycznia 2022 r. osobiście lub drogą listowną za pośrednictwem operatora pocztowego.
W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia (§ 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r., Dz.U.2016, poz. 367).


Uprzejmie informujemy, że oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.


Kryteria oceny:

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • I etap – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

 • II etap – sporządzenie przez kandydata pracy pisemnej stanowiącej rozwiązanie wybranego przez kandydata jednego z dwóch zadań przygotowanych przez komisję konkursową. Praca pisemna oceniana jest w skali od 0 do 20 punków;

 • III etap – rozmowa kwalifikacyjna do której dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy otrzymają
  co najmniej 10 punków z pracy pisemnej. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 10 punktów.

Po I etapie konkursu komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu, która zostanie umieszczona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Sądu Okręgowego  w Warszawie przy al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,  nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia II etapu konkursu.

 

Przewidywany termin opublikowania listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu wraz  z miejscem i terminem II etapu konkursu ustalam na dzień 2 lutego 2022 r.


Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu będzie dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.

 

Kandydaci którzy nie zostaną zakwalifikowani do II etapu konkursu mogą odbierać dokumenty w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia procedury konkursowej. Odbiór dokumentów można dokonywać w pokoju nr 407A w Oddziale Kadr-Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

Unieważnienie konkursu:


Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających  się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa.

Administrator informuje, że:

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia w ramach konkursu, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych,
  a w przypadku danych nieobjętych przepisami prawa na podstawie zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie zaangażowanych w proces przeprowadzenia konkursu.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Po zakończeniu konkursu dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.
 5. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie wyłonienia kandydata do zatrudnienia. W przypadku podania danych wykraczających poza zakres określony w ogłoszeniu wymagana jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, którą w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 8. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@warszawa.so.gov.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu Okręgowego w Warszawie.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu  o profilowanie.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

Poznaj

Sąd Okręgowy w Warszawie

 Sąd Okręgowy w Warszawie to największy sąd w Polsce i jeden z największych w Europie. Rozpoznaje wszystkie kategorie spraw, jakie powierzono tej rangi sądom – rozstrzygane w I i II instancji. Toczą się tutaj także postępowania, dla których Sąd Okręgowy w Warszawie jest wyłącznie właściwym w skali kraju. Sąd tworzy 28 wydziałów, w tym Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wydział Własności Intelektualnej, oraz wydział cywilny rozpoznający sprawy z zakresu umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do walut obcych prowadzi ewidencję partii politycznych, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. W Sądzie Okręgowym w Warszawie toczy się także wiele spraw, które przyciągają zainteresowanie mediów ze względu na swoją wagę społeczną.

Sąd Okręgowy w Warszawie to 4 piony (cywilny, karny, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczy), a wśród nich 28 wydziałów sądowych oraz oddziały, zespoły, sekcje i biura.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Sądu:

https://bip.warszawa.so.gov.pl/