Kierownik projektu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Olsztyn

9 dni temu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

zatrudni na stanowisko:

Kierownik projektu
Miejsce pracy: Olsztyn

Umowa o pracę

 

Zakres zadań i odpowiedzialności na w/w stanowisku:
 • Bieżące zarządzanie projektem.
 • Odpowiedzialność za pracę i funkcjonowanie Biura Projektu.
 • Podział zadań w zakresie zarządzania projektem.
 • Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi do obsługi projektu oraz współpraca z Koordynatorami Wydziałowymi.
 • Nadzór nad zgodnym z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzaniem danych osobowych w projekcie.
 • Kontakt z Instytucją Pośredniczącą dotyczący bieżącej realizacji projektu.
 • Zwoływanie i prowadzenie spotkań zespołu zarządzającego projektem.
 • Zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowo - księgowych dotyczących projektu oraz sporządzanie i podpisywanie dodatkowych dokumentów określających ich związek z projektem.
 • Nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych zgodnie z założeniami projektu, przepisami właściwych wytycznych i ustaw.
 • Opracowywanie procedur, instrukcji, regulaminów dotyczących realizacji projektu wynikających z obowiązujących przepisów, wytycznych oraz innych dokumentów i zaleceń Instytucji Pośredniczącej.
 • Racjonalne gospodarowanie powierzonymi środkami finansowymi i mieniem zgodnie z procedurami kontroli finansowej, prawa krajowego i Unii europejskiej, szczególnie w zakresie kwalifikowalności wydatków.
 • Informowanie Komitetu Sterującego o nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu, a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg.
 • Nadzór nad realizacją i monitorowaniem postępu realizacji projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
 • Nadzór nad prawidłowym archiwizowaniem dokumentacji projektu.
 • Nadzór nad rekrutacją uczestników projektu.
 • Składanie do IP Wniosków o płatność zgodnie z harmonogramem płatności.
 • Udział w posiedzeniach komisji przetargowej.
 • Udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego, przygotowywanie raportów z realizacji projektu.
 • Analiza ryzyk realizacji projektu.
Oczekiwania wobec Kandydata:
 • Wyższe wykształcenie.
 • Minimum 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym oraz nadzorowaniu i rozliczaniu projektów finansowanych z środków Unii Europejskiej.
 • Doświadczenie w prowadzeniu monitoringu i ewaluacji projektów finansowanych z środków Unii Europejskiej, przygotowaniu planu oraz w stosowaniu różnych metod i narzędzi monitorowania realizacji projektu.
 • Znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych.
 • Doskonała organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność.
 • Umiejętności analityczne i zarządzania danymi.
 • Umiejętność bardzo dobrej obsługi pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel.
 • Umiejętność prezentacji wniosków z analiz.
 • Wysoka kultura osobista i kreatywność.
 • Gotowość do podpisania deklaracji dotyczącej łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji (CV i listu motywacyjnego) klikając w przycisk aplikuj teraz lub w zamkniętej kopercie z imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko kierownika projektu",   w Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, w godz. 8:00-14:00.


Prosimy o dołączenie Oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)".


O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Poznaj stanowisko: Kierownik Projektu 
Kierownik projektu jest to osoba najbardziej odpowiedzialna za powstanie i efekt końcowy wyznaczonego projektu, czyli planuje, harmonogramuje, dba o realizację i kontroluje zadania potrzebne do osiągnięcia ostatecznego celu projektu. Warto podkreślić, iż zakres obowiązków tego pracownika w głównej mierze zależy od projektu, m.in. jest to.: zarządzanie projektem, od pomysłu do gotowego produktu, zarządzanie zespołem ...
Praca Kierownik Projektu