Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Kierownik rejonu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Ełk
75 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kierownik rejonu
Miejsce pracy: Ełk
Ogłoszenie o naborze Nr 113013

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
stres związany z działaniem pod presją czasu,
dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
możliwość pracy w godzinach nadliczbowych,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
•   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
•   budynek nie spełnia wymogów dotyczących podjazdów, wind, toalet dla osób  niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Kieruje pracą Rejonu w celu prowadzenia bieżącego i zimowego utrzymania dróg, utrzymania obiektów inżynierskich oraz zapewnienia prawidłowego stanu technicznego podległej sieci drogowej,
 • Zarządza podległą siecią dróg w celu zapewnienia: kontroli i osłony pasa drogowego, bezpieczeństwa ruchu jej użytkowników oraz wykonywania zadań w zakresie spraw obronnych,
 • Kieruje realizacją budżetu Rejonu,
 • Zarządza powierzonym majątkiem trwałym i nadzoruje wykonywanie zadań w zakresie spraw pracowniczych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rejonu,
 • Współpracuje i nadzoruje współpracę pracowników Rejonu z organami administracji rządowej i samorządowej, policji, służb ratunkowych i górniczych. Nadzoruje zbieranie i aktualizowanie danych o podległych drogach, obiektach inżynierskich, o ruchu i zdarzeniach na drogach oraz obsługę specjalistycznych programów,
 • Wydaje decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia w sprawach zajęcia pasa drogowego,
 • Współpracuje z firmami zewnętrznymi oraz innymi komórkami organizacyjnymi Oddziału przy opiniowani i uzgadnianiu projektów inwestycyjnych oraz uczestniczy w przygotowaniu i realizacji inwestycji,
 • Bierze udział w ZOPI, w radach budowy,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o drogach publicznych, Kodeksu postepowania administracyjnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez dany Rejon
 • Kompetencje kierownicze: egzekwowanie zobowiązań, zarządzanie zasobami, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, świadomość kosztów, zarządzanie personelem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • Uprawnienia budowlane. Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia
 • Znajomość przepisów z zakresu: prawa pracy, Ustawy o ochronie środowiska, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o służbie cywilnej.

Podobne oferty