Praca Szczuczyn

Najnowsze oferty pracy: 294

Praca w Szczuczynie

Szczuczyn leży w północno-zachodniej części Podlasia. Administracyjnie przynależy do powiatu grajewskiego, geograficznie leży na Wysoczyźnie Kolneńskiej, nad rzeką Wissą (dopływem Biebrzy). Jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy.

To nieduże miasto stanowi lokalny ośrodek handlu, usług i drobnego przemysłu. Nie funkcjonują w nim, w okolicy także, duże zakłady. Jak w związku z tym wygląda sytuacja na lokalnym rynku pracy? Kto znajdzie w Szczuczynie oferty pracy? Oto najważniejsze informacje o miejscowości.  

Szczuczyn – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Miasto nie zalicza się do dużych ośrodków miejskich. Powierzchnia Szczuczyna wynosi zaledwie 13,2 kilometra kwadratowego, liczba mieszkańców to ok. 3,4 tys. osób.

Miasto jako siedziba władz gminnych stanowi centrum administracyjne dla mieszkańców 30 miejscowości (29 sołectw) w miejsko-wiejskiej gminie. Rozciąga się ona na 116 kilometrach kwadratowych i jest jedną z najmniejszych na Podlasiu.

Szczuczyn lokację miejską uzyskał w końcówce XVII w. Pomimo położenia w obszarze Zielonych Płuc Polski nie jest typowo turystyczną miejscowością z rozwiniętą bazą gastronomiczno-noclegową.

Szczuczyn to jedno z trzech miast znajdujących się w granicach administracyjnych powiatu grajewskiego. Od stolicy powiatu oddzielony jest o 18 km. Inne sąsiednie miasta to w woj. warmińsko-mazurskim Biała Piska (17 km), a także w Podlaskiem Stawiski (25 km), Kolno (32 km), czy Jedwabne (33 km).

Na układ komunikacyjny Szczuczyna składają się drogi gminne i powiatowe oraz dwie trasy krajowe. Dzięki obwodnicy, na której odbywa się ruch tranzytowy, poruszanie się samochodem w centrum miasta nie jest utrudnione. Szczuczyn leży przy drodze krajowej nr 58 prowadzącej przez Pisz do Olsztynka na Mazurach oraz drodze krajowej nr 61 – z Augustowa przez Łomżę do Warszawy.

Rynek pracy, oferty pracy – Szczuczyn

Województwo podlaskie to teren z dobrymi warunkami do prowadzenia gospodarstw rolnych. Gmina Szczuczyn, podobnie jak wiele podlaskich gmin, ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne zajmują niemal 80% całego jej obszaru. W samym mieście funkcjonują głównie nieduże podmioty np. rodzinne firmy bądź jednoosobowe działalności gospodarcze. W strukturze branżowej widać przewagę handlu i usług. W Szczuczynie działają też firmy z sektora budowlanego, zajmujące się transportem i gospodarką magazynową, drobnym przetwórstwem przemysłowym.

Wg stanu REGON na 31 sierpnia 2020 r. w Szczuczynie siedzibę ma 255 podmiotów gospodarki narodowej. 243 to mikrojednostki (zatrudniające od 0 do 9 osób). Poza nimi w rejestrze figuruje 11 podmiotów z kadrą rzędu 10-49 osób i jeden liczący między 50 a 249. Choć przeważają firmy prywatne (sektor prywatny obejmuje 236 podmiotów), to w dużej mierze lokalny rynek pracy kształtują jednostki budżetowe. W mieście jest ich 14: 7 podmiotów liczy 0-9 pracowników, 6 – od 10 do 49. Największy pracodawca w mieście także reprezentuje sektor publiczny.

Poszukujący pracy mieszkańcy Szczuczyna mają do dyspozycji niewielki rynek pracy, na którym nie ma dużych zakładów produkcyjnych. Rozszerzając zakres poszukiwań o sąsiednie miejscowości, mają większe szanse na znalezienie wakatu. 

W całym powiecie łącznie zarejestrowanych jest 3318 podmiotów gospodarki narodowej. Wśród nich spółdzielnia mleczarska zatrudniająca ponad 2 tys. ludzi, 20 podmiotów z kadrą rzędu 50-249 osób i 99 liczących między 10 a 49 pracujących (pozostałe to mikrojednostki). 

Szansą na gospodarczy rozwój Szczuczyna jest przyciągnięcie inwestorów, którzy stworzą kolejne miejsca pracy. Ułatwia to przynależność do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Szczuczyn dysponuje terenami inwestycyjnymi leżącymi w dogodnej lokalizacji – na styku dróg krajowych.

Bezrobocie jest poważnym problemem, mającym duży wpływ na życie lokalnych społeczności. Zwłaszcza długotrwałe prowadzi do obniżenia standardu życia, ma negatywny wpływ nie tylko na samą osobę bezrobotną, ale też na jego najbliższych. Stopa bezrobocia w powiecie grajewskim jest wysoka w porównaniu ze średnią krajową, ale też z województwem podlaskim.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu 2020 r. wynosiła ona w powiecie 12,1%, w woj. podlaskim – 7,7%, a w Polsce – 6,1%. W grajewskim Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było około 2,1 tys. osób. Wśród nich znalazło się 292 mieszkańców Szczuczyna (gminy i miasta).

Zgodnie z dokumentem udostępnionym na stronie PUP w Grajewie 90 zarejestrowanych mieszkańców Szczuczyna miało prawo do zasiłku dla bezrobotnych. W grupie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy najwięcej jest długotrwale bezrobotnych – 171 osób. Ważnym problemem jest też aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców gminy. W sierpniu zarejestrowanych było 76 osób do 30. roku życia. Najczęściej wybieraną formą przeciwdziałania bezrobociu były prace społecznie użyteczne.  

Szukaj pracy w mieście