Kierownik w Departamencie Zakupów

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Warszawa

10 dni temu

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jedna z największych firm sektora elektroenergetycznego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierownik w Departamencie Zakupów
Nr ref.: DZ/2/2020
Miejsce pracy: Warszawa


Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Opracowywanie wytycznych do planowania oraz i nadzorowanie procesu planowania w Grupie Kapitałowej PGE
 • Raportowanie wskaźników zakupowych i KPI w zakresie realizacji Planu Zakupów poszczególnych spółek Linii Biznesowych
 • Prowadzenie projektów centralnie realizowanych w obszarze zakupów prowadzonych w PGE S.A
 • Proponowanie działań optymalizacyjnych i standaryzacyjnych w obszarze zakupów
 • Monitorowanie stopnia realizacji Planów Zakupów
 • Monitorowanie procesów zakupowych realizowanych na poziomie Grupy Kapitałowej PGE
 • Planowanie, rozwój biznesu oraz doskonalenie procesów w zarządzanym obszarze
 • Kierowanie pracą podległych pracowników poprzez planowanie, przydzielanie zasobów, koordynację oraz nadzór nad realizacją zadań
 • Efektywne wyznaczanie i komunikowanie celów, zadań oraz standardów działania
 • Bieżąca i okresowa ocena wyników i sposobu działania pracowników pod względem ilości i jakości wykonywanych prac
 • Bieżąca oraz okresowa analiza i ocena kompetencji podległych pracowników oraz planowanie ich rozwoju poprzez odpowiedni dobór działań rozwojowych

Profil idealnego Kandydata:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze, administracyjne, ekonomiczne, techniczne
 • Minimum 7 lat doświadczenia w obszarze zakupów/ prowadzenia projektów/ modelowania procesów, w tym minimum 2 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem
 • Wiedza poparta doświadczeniem z zakresu zarządzania projektami, mile widziane certyfikaty potwierdzające ukończenie szkoleń
 • Bardzo dobra znajomość narzędzi analitycznych ( MS Excel, hurtownie danych)
 • Znajomość procesów zakupowych oraz przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Znajomość technik negocjacyjnych
 • Wysokie umiejętności interpersonalne
 • Umiejętność optymalizacji procesów zakupowych
 • Silna motywacja i orientacja na realizację celów strategicznych firmy
 • Umiejętności prezentacyjne
 • Umiejętność priorytetyzacji zadań oraz pracy nad kilkoma zagadnieniami jednocześnie
 • Otwartość stałe podnoszenie kwalifikacji

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie w renomowanej polskiej spółce i pracę przy najciekawszych projektach polskiej energetyki
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w kompetentnym i zgranym zespole
 • Możliwości rozwoju zawodowego w wielu dziedzinach
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Oferty kandydatów proszę przesyłać

Klikając w przycisk

 

 APLIKUJ TERAZ 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

 

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

 

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe.

 

Dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

 

Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie.

 

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE informuje, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy.

 

Jako kandydat możesz również wyrazić zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A oraz na udział w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez spółki naszej grupy kapitałowej.

 

Klauzula dotycząca zgody na przyszłe rekrutacje zamieszczona została na końcu formularza.

 

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

 

a. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

 

b. w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

 

V. Cofnięcie zgody.

 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:

 

a. przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

 

b. przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

 

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

 

Poznaj

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów.