Młodszy Asystent / Asystent w Oddziale Laboratoryjnym Higieny Pracy

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

Warszawa

2 dni temu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
ogłasza nabór na stanowisko:

Młodszy Asystent / Asystent w Oddziale Laboratoryjnym Higieny Pracy
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: DPK.210.1.2021

WARUNKI PRACY:

 • umowa o pracę na pełen etat – 1 etat;
 • praca w laboratorium / biurowa;
 • praca w siedzibie WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 oraz wyjazdy na pomiary do zakładów pracy w obrębie województwa mazowieckiego;
 • praca na parterze w siedzibie w WSSE, a w zakładach pracy na piętrach w zależności od potrzeb (konieczność przenoszenia sprzętu pomiarowego, praca w narażeniu na czynniki szkodliwe występujące na stanowiskach pracy);
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych;
 • pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami na parterze;
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym;
 • zainstalowana winda, drzwi odpowiedniej szerokości, budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych bez barierek

ZAKRES ZADAŃ:

 • wykonywanie pomiarów/badań z zakresu hałasu (słyszalnego, infradźwiękowego i ultradźwiękowego), drgań oddziałujących na organizm człowieka, mikroklimatu (gorącego, zimnego i umiarkowanego)
 • oraz oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy w zakładach pracy;
 • opracowywanie wyników badań oraz przygotowywanie dokumentacji z badań;
 • opracowanie sprawozdań z badań;
 • monitorowanie ważności wyników wykonywanych badań;
 • wdrażanie do stosowania nowych metod badawczych oraz opracowywanie ich weryfikacji/ walidacji;
 • praca zgodnie z systemem zarządzania obowiązującym w laboratorium wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 

W związku ze specyfiką Oddziału Laboratoryjnego Higieny Pracy dla celów realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wymagane jest od  kandydata wykształcenie wyższe II stopnia o profilu fizyka.

 • młodszego asystenta: wykształcenie wyższe II stopnia, wymagany staż pracy 1 rok;
 • asystenta: wykształcenie wyższe II stopnia, specjalizacja w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wymagany staż pracy 3 lata;

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność;

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV oraz list motywacyjny.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.

Dokumenty do dnia 15.04.2021r.prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@wsse.waw.pl lub pocztą z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja – asystent Oddział Laboratoryjny Higieny Pracy" lub składać osobiście w Sekcji Kadr w WSSE w Warszawie, ul. Żelazna 79, pokój 39.
CV Kandydata powinno zawierać zgodnie z art.221 KP następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane
kontaktowe, dane o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu zatrudnienia.

 

Prosimy o nie zamieszczanie zdjęcia w CV.


Kandydat powinien dołączyć własnoręcznie dopisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WSSE w Warszawie z siedzibą:
Warszawa (00-875) przy ul. Żelaznej 79 zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji
DPK.210.24.2020 w Oddziale Laboratoryjnym Higieny Pracy.

 

Jednocześnie informujemy, iż CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji nie są przechowywane.
Po zakończeniu rekrutacji są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

 

Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA


Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. 1. Administratorem danych osobowych jest WSSE w Warszawie z siedzibą przy ul. Żelaznej 79 w Warszawie. 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt: iod@wsse.waw.pl, tel. 22 620 90 01 wew. 605 lub listownie: WSSE w Warszawie, 00-950 Warszawa, ul. Żelaznej 79. 3. Dane osobowe: • Będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w WSSE w Warszawie; • Nie będą udostępniane innym odbiorcom; • Będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych; • W przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego; • Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 5. Od 25 maja 2018 r. - na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - kandydatowi biorącemu udział w procesie
rekrutacyjnym będzie przysługiwało również prawo do: • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem; • Usunięcia danych; • Przeniesienia danych; • Ograniczenie przetwarzanych danych.


INNE INFORMACJE:


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
WSSE w Warszawie zapewnia swoim pracownikom:

 • stabilną i ciekawą pracę,
 • regularnie wypłacane wynagrodzenie,
 • dodatek stażowy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • premia regulaminowa,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • wsparcie na etapie wdrażania do pracy,
 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku,
 • korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie.

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.


Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Informacje dotyczące rekrutacji w WSSE w Warszawie znajdują się na stronie internetowej
urzędu pod adresem https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa w zakładce „Aktualności i komunikaty- kariera”.


LEGENDA
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Poznaj

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

Poznaj stanowisko: Asystent / Asystentka 
Praca jako asystent polega na realizowaniu zadań zleconych przez pracowników działu. Są to zazwyczaj proste, ale często czasochłonne czynności. Ich zakres zależy tak naprawdę od branży firmy oraz działu. Inaczej będzie wyglądać codzienna praca asystenta w firmie informatycznej, a inaczej w dziale obsługi klienta dużej sieci sklepów. W pierwszym przypadku kandydat do pracy musi wykazać się techniczną wiedzą a w drugim ...
Praca Asystent / Asystentka