Młodszy specjalista ds. telefonicznej obsługi klienta

SPB SERVICES POLSKA Sp. z o.o.

Warszawa

11 dni temu


SPB Services Polska i SPB Polska (www.spb.eu/pl) to spółki z międzynarodowej grupy SPB o ugruntowanej pozycji na rynku, działające w usługach serwisowych, ubezpieczeniowych i affinity. Poszukujemy osoby do Działu Telefonicznej Obsługi Klienta w Warszawie.


Młodszy specjalista ds. telefonicznej obsługi klienta
Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: (połączenia przychodzące)

Zadania:
 • telefoniczna obsługa Klienta w zakresie zgłoszonych roszczeń
 • przyjmowanie zgłoszeń szkód
 • informowanie klientów o statusie obsługiwanej szkody
Wymagania:
 • wykształcenie min. średnie
 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność i cierpliwość, sumienność i odpowiedzialność
 • umiejętność szybkiego podejmowania właściwych decyzji
 • doświadczenie w zakresie telefonicznej obsługi Klienta w zakładzie ubezpieczeń będzie atutem
Oferujemy:
 • umowę o pracę
 • szkolenie przed rozpoczęciem samodzielnej pracy
 • prywatną opieką medyczną
 • grupowe ubezpieczenie na życie
 • dofinansowanie karty MultiSport
 • zajęcia z j. angielskiego i francuskiego w miejscu pracy
 • system premii kwartalnych

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 Aplikuj teraz 

 

 

 

Prosimy o zawarcie w aplikacji klauzul:

"Oświadczam, że udostępniam SPB Services Polska Sp. z o.o. dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż SPB Services Polska Sp. z o.o. przysługuje prawo zażądania udokumentowania przeze mnie ww. danych osobowych."

 

"Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest SPB Services Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 394130, NIP 527 - pokaż numer telefonu - 9, REGON 14

 

 

W SPB Polska Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych – Kancelaria CAUSA.

 

Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie są przetwarzane na podstawie:

a)     art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę, w tym na podstawie art. art. 221 § 1 w zw. z art. 211 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy („Kodeks pracy”),

b)     art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania przez administratora danych ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności obowiązku pozyskania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie na podstawie art. 221 § 1 w zw. z art. 211 § 4 Kodeksu pracy,

c)     art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest na przykład zapewnienie administratorowi możliwości odpierania ewentualnych roszczeń,

d)     art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii udostępnianych z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz innych danych osobowych udostępnianych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie z jej własnej inicjatywy, jak również w przypadku wyrażenia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie zgody na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, jak również przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń lub:

1)     w odniesieniu do danych osobowych udostępnianych z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, na podstawie zgody tej osoby – do momentu skutecznego wycofania zgody przez tę osobę,

2)     w przypadku wyrażenia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – przez okres […] miesięcy od dnia ich pozyskania przez administratora.

 

W zależności od wyniku rekrutacji, dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie będą przechowywane:

1)     w przypadku rekrutacji zakończonej zatrudnieniem – przez okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,

2)     w przypadku braku zatrudnienia i wyrażenia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie zgody na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – przez okres objęty zgodą, jednak nie krótszy niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń,

3)     w przypadku braku zatrudnienia i braku zgody osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

 

Podanie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie następujących danych osobowych:

1)     imię (imiona) i nazwisko,

2)     data urodzenia,

3)     dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,

4)     wykształcenie,

5)     kwalifikacje zawodowe,

6)     przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

jest warunkiem nawiązania stosunku pracy z administratorem. Konsekwencją braku podania tych danych jest brak możliwości zawarcia umowy.

 

Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych, o których mowa w pkt. 1-6 powyżej w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może z własnej inicjatywy udostępnić pracodawcy dane osobowe inne niż wskazane w pkt. 1-6 powyżej, na podstawie zgody.

 

Osobom ubiegającym się o zatrudnienie przysługuje prawo żądania dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z ww. informacją."

 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

SPB SERVICES POLSKA Sp. z o.o.

Od 50 lat działalność SPB opiera się na kulturze rodzinnego przedsiębiorstwa, w którym odpowiedzialność jest równie ważna co szacunek dla drugiego człowieka (pracowników, ubezpieczonych, partnerów). Dołączenie do SPB oznacza przede wszystkim współdzielenie tej kultury przedsiębiorstwa, w zespole o ludzkim wymiarze liczącym ponad 1600 pracowników i udział w naszym rozwoju w Europie.

Specjalista ds. Telefonicznej Obsługi Klienta to osoba odpowiedzialna za telefoniczną obsługę klientów biznesowych/indywidualnych w wybranej dziedzinie, np.: księgowości, usługach it, prawie, finansach, reklamie. Do zadań pracownika na tym stanowisku należy: obsługa rozmów przychodzących, tj. informowanie klientów o usługach/produkcie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów, informowanie użytkowników ...
Praca Specjalista ds. Telefonicznej Obsługi Klienta