Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Podinspektor
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Poznań
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
50 dni temu
Ogłoszenie numer: 5244341, z dnia 2021-08-03

Ogłoszenie nr 58/2021

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydział Programowania i Umów, Oddział Umów

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Nr ref.: 58/2021

wymiar etatu: 1 (zatrudnienie na czas określony do 31.12.2023 r.)

 

wykształcenie: wyższe

 

preferowane kierunki: z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, polityki regionalnej, funduszy strukturalnych

 

Zakres obowiązków:
 • przygotowywanie umów z Beneficjentami konkursowymi i poza konkursowymi lub przygotowywanie projektu Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego przyjmującej projekt do realizacji
 • weryfikacja i nadzór nad zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy składanym przez Beneficjenta
 • współpraca z Biurem Certyfikacji i Windykacji oraz Biurem Prawnym urzędu w przygotowaniu projektu umowy/uchwały przyjmującej projekt do realizacji
 • po zawarciu umowy z Beneficjentem/ podjęciu przez Zarząd Województwa Uchwały przekazanie do Wydziału Wdrażania kompletnej dokumentacji dotyczącej projektu
 • prowadzenie baz danych i zestawień związanych z wykonywanymi zadaniami, m.in. wprowadzanie danych do Centralnego Systemu Teleinformatycznego
 • wprowadzanie zmian do wniosków o dofinasowanie zgodnie z zapisami regulaminu konkursu
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej rozwiązania umów z Beneficjentami

Wymagania niezbędne:

(weryfikowane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej):

 • ogólna wiedza dotycząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w tym znajomość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • znajomość zagadnień wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
 • znajomość zagadnień wynikających z Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020
  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-trybow-wyboru-projektow-na-lata-2014-2020/
 • znajomość obowiązujących aktów prawnych w tym: ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (wersja obowiązująca)
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie
 • łatwość komunikacji pisemnej i werbalnej

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania administracji samorządowej, w tym ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (wersja obowiązująca) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (wersja obowiązująca)
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność czytania przepisów prawnych i stosowania odpowiednich procedur
 • samodzielność, kreatywność

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

 

Siedziba Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przy al. Niepodległości 18 w Poznaniu:

 • budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami

Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagające skupienia i dokładności.

 

Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.
Wymagane dokumenty:
 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  • „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych." zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
   zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Cieszę się nieposzlakowaną opinią"
   zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Posiadam obywatelstwo polskie”
   zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
   Oświadczenia do druku – pobierz
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Poznaj

Województwo Wielkopolskie UMWW

Urząd Marszałkowski - jednostka administracji samorządowej. Biuro Informacyjne Wielkopolski w Brukseli funkcjonuje w srtrukurach urzędu.

Podobne oferty