Referendarz do spraw: monitorowania systemu nadzoru rynku w Departamencie Nadzoru Rynku

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Warszawa

1 dzień temu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Ogłoszenie o naborze nr 63407 z dnia 20 maja 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz
do spraw: monitorowania systemu nadzoru rynku
w Departamencie Nadzoru Rynku

 

WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; OFERTA PRACY NA CZAS ZASTĘPSTWA, MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

 ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Monitorowanie system nadzoru rynku obejmujący wybrane kategorie wyrobów i zjawisk regulowanych unijnymi przepisami harmonizacyjnymi (m.in. gromadzenie i analizowanie danych statystycznych) w zakresie kompetencyjnym Departamentu Nadzoru Rynku w celu zapewnienia efektywnego współdziałania krajowych organów nadzoru rynku tworzących system nadzoru rynku.
 • Planowanie działań Inspekcji Handlowej, w tym uczestniczenie w opracowywaniu planów kontroli, a także sporządzaniu raportów i informacji w zakresie określonym w zadaniu powyżej w celu ujednolicenia zasad działania Inspekcji Handlowej oraz rzetelnego informowania opinii publicznej w obszarze systemu nadzoru rynku.
 • Analizowanie unijnych i krajowych przepisów prawnych oraz norm technicznych z ww. obszaru tematycznego w celu zapewnienia spójności z rozwiązaniami unijnymi oraz jak najwyższego poziomu efektywności nadzoru nad tymi wyrobami.
 • Udzielanie informacji przedsiębiorcom i konsumentom, a także przekazywanie informacji organom publicznym (w tym z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej i EOG) oraz instytucjom unijnym w celu podniesienia świadomości uczestników rynku w zakresie działania krajowego systemu nadzoru rynku oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wyrobów niezgodnych z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.
 • Współpraca z krajowymi organami nadzoru rynku, organami nadzoru rynku z innych państw członkowskich EOG, organami celno-skarbowymi w celu wypracowania stanowiska Urzędu w kwestiach związanych z nadzorem nad wyrobami objętymi systemem nadzoru rynku, a także aby zapewnić efektywne działanie krajowego systemu nadzoru rynku, w tym możliwość uczestniczenia w spotkaniach grup ADCO oraz wspólnych projektach , tzw. joints actions i inicjatywach krajowych lub unijnych związanych z zakresem kompetencyjnym Departamentu.

WARUNKI PRACY:

Praca 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie
Budynek dostosowany do osób niepełnosprawnych (winda, toaleta)
Praca w pokoju na III piętrze
Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach)

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość przepisów o systemie oceny zgodności.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność.
 • Posiadanie kompetencji: orientacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy.
 • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub techniczne lub ukończone studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej, integracji europejskiej lub prawa europejskiego
 • Posiadanie kompetencji: kreatywność
 • Posiadanie kompetencji: umiejętność wystąpień publicznych i prezentacji
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 29 maja 2020 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem DNR-3-Ref


W związku z zagrożeniem wywołanym przez SARS-COV-2 (COVID -19) wyjątkowo dopuszczamy składanie aplikacji drogą elektroniczną na adres agnieszka.wojna@uokik.gov.pl.

Kandydaci, którzy skorzystają z tej możliwości, obowiązani są do dostarczenia aplikacji w formie papierowej w najbliższym możliwym terminie.


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@uokik.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: 
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Okres przechowywania danych: 
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:Informacje o wymogu podania danych: 
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: 
  podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia). 
3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.phpWeryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna. 
5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne. 
6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. 
7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo. 
8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru. 
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.
10. Mnożnik: 2,036.

Poznaj

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - UOKiK


Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent