Referendarz

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Kraków

31 dni temu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 52134

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
-praca przy komputerze,
-krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
-budynek i pomieszczenia urzędu mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.
-w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Wykonywanie, pod nadzorem przełożonego, sprawdzeń stacji (audytów) w sieciach monitoringu jakości powietrza (analizatory, układy poboru prób) wraz z nadzorem nad włączaniem nowych elementów do sieci monitoringu jakości powietrza w Polsce. Przygotowywanie i prowadzenie interkalibracji analizatorów gazowych i poborników pyłowych dla sieci monitoringu jakości powietrza (w siedzibie KLRP i w terenie) w celu zapewnienia funkcjonowania sieci monitoringu powietrza na odpowiednim poziomie jakości.
 • Wykonywania, pod nadzorem przełożonego, wzorcowań, kalibracji i sprawdzeń urządzeń należących do KLRP i poszczególnych sieci monitoringu powietrza w celu zapewnienia odpowiedniej jakości badań.
 • Pod nadzorem przełożonego, ujednolicanie i wdrażanie nowych metod i procedur badawczych w sieciach monitoringu jakości powietrza oraz pełnienie roli doradczej dla pracowników sieci w celu normalizacji procesów badawczych i podnoszenia kompetencji pracowników sieci.
 • Przygotowywanie, pod nadzorem przełożonego urządzeń i udział w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych i interkalibracjach organizowanych przez Komisję Europejską w celu zapewnienia odpowiedniej jakości badań na poziomie międzynarodowym i krajowym.
 • Utrzymywanie wzorców referencyjnych (w tym wzorców gazowych), ich certyfikacji i terminów wzorcowań dla potrzeb działania KLRP w celu zapewnienia odpowiedniej jakości badań.
 • Prowadzenie, pod nadzorem przełożonego, spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad jakością badań wykonywanych przez KLRP w celu zapewnienia odpowiedniej jakości badań.
 • Sporządzanie planów zakupów niezbędnych urządzeń i części zamiennych oraz nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym celem zapewnienia ciągłości pracy KLRP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ochrona środowiska, chemia lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Znajomość ustawy - Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych dot. pracy na stanowisku.
 • Znajomość przepisów UE w zakresie jakości powietrza.
 • Znajomość zagadnień statystyki
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu wdrażenia i funkcjonowania systemu zarządzania jakością w laboratorium, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Przeszkolenie z obsługi programów komputerowych (pakiet MS Office)
 • Znajomość norm dotyczących metodyk referencyjnych w pomiarach zanieczyszczeń powietrza oraz norm dotyczących funkcjonowania laboratoriów.
 • Znajomość zagadnień związanych z aparaturą pomiarową
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych