Referendarz

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

Warszawa

37 dni temu

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 64587

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- Stanowisko administracyjno-biurowe. Praca przy komputerze.
- Komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- Uciążliwości związane z pracą przy komputerze (praca w pozycji siedzącej, uciążliwości dla wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego).
- Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Materiały biurowe.
- Bariery architektoniczne: wejście do budynku z poziomu terenu, windy, brak podjazdów. Pokoje biurowe UdSKiOR mieszczą się na I i III piętrze budynku. Brak drzwi odpowiedniej szerokości oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób poruszających się na wózkach.

Zakres zadań

 • rozpatrywanie wniosków oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w I instancji dotyczących udzielenia pomocy pieniężnej na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach bedących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • rozpatrywanie wniosków oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w I instancji dotyczących udzielenia pomocy pieniężnej na podstawie ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
 • rozpatrywanie wniosków oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w I instancji dotyczących udzielenia pomocy pieniężnej na podstawie ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
 • rozpatrywanie wniosków oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w I instancji dotyczących udzielenia pomocy pieniężnej na podstawie ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
 • rozpatrywanie wniosków oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w I instancji dotyczących udzielenia pomocy pieniężnej lub świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych
 • uzupełnianie danych dotyczących rozpatrywanych spraw w systemie komputerowym
 • udzielanie telefonicznych informacji na temat zasad i trybu przyznawania pomocy pieniężnej i świadczenia pieniężnego, a także stanu realizacji sprawy
 • przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z zakresu realizowanych spraw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach bedących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • znajomość przepisów ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 • znajomość przepisów ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 • znajomość przepisów ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
 • znajomość przepisów ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie dotyczącym kombatantów, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy, żołnierzy zastępczej służby wojskowej, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • orientacja na klienta
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • ogólna znajomość problematyki zdrowotnej
 • ogólna znajomość historii Polski i Europy XX w.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe