Referendarz
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Warszawa
4 dni temu
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85935

Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Zagrożenie korupcją

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Organizuje spotkania i wydarzenia krajowe/międzynarodowe Ministerstwa w tym: zapewnia obsługę logistyczną, tworzy harmonogramy spotkań i wydarzeń, zapewnia obsługę udziału prelegentów i ekspertów zewnętrznych;
 • Bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie właściwości komórki organizacyjnej;
 • Monitoruje, aktualizuje i kontroluje realizację umów/porozumień zawartych przez Ministerstwo z innymi podmiotami;
 • Prowadzi i koordynuje proces przyznawania patronatów;
 • Opracowuje i kontroluje wykonanie budżetu projektów;
 • Weryfikuje wnioski dotyczące rezerw celowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Ogólna znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych
 • Ogólna znajomość funduszy UE – Program Operacyjna Pomoc Techniczna
 • Znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, oraz FS na lata 2014-2020
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, negocjowanie, rzetelność, myślenie analityczne
 • Umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel, PowerPoint
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
  • CV
  • Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
  • Najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci przekazują/uzupełniają u rekrutera wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac
  • Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-28 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Prosimy o przysyłanie aplikacji online. To szybszy, prostszy i tańszy sposób komunikacji z nami.

  Dopuszczamy również tradycyjną/papierową formę składania aplikacji.
  Dokumenty można wówczas przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji: 108 DRP
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA


  Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Minister zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w celu udziału w kolejnych naborach, w celach archiwizacyjnych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a, c i f oraz art. 9 ust. 2 lit b RODO. Pełna informacja dotycząca zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w tym przysługujących Państwu uprawnień dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa (a bezpośrednio pod adresem):https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac

  Podobne oferty