Specjalista do spraw legislacji - Departament Prawny

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Warszawa

36 dni temu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Ogłoszenie o naborze nr 63505 z dnia 25 maja 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw legislacji
Departament Prawny

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

 ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych należących do właściwości Prezesa UOKiK, z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej.
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych opracowywanych przez inne komórki organizacyjne UOKiK i wspieranie komórek organizacyjnych UOKiK w pracach legislacyjnych w celu zapewnienia prawidłowości projektów pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym.
 • Przygotowywanie opinii dotyczących projektów dokumentów rządowych opracowywanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej, przekazywanych Prezesowi UOKiK w ramach rządowego procesu legislacyjnego.
 • Opiniowanie projektów zarządzeń Prezesa UOKiK.
 • Opracowywanie dokumentów w ramach procesu legislacyjnego, w tym uzasadnień do projektów aktów prawnych, zestawienia uwag, opiniowanie OSR.
 • Analizowanie obowiązujących rozwiązań prawnych, w tym ich skuteczności, i przygotowywanie propozycji rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnych.
 • Udział w posiedzeniach komisji prawniczych, uczestniczenie w konferencjach uzgodnieniowych oraz w pracach komisji sejmowych i senackich.

WARUNKI PRACY:

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
Praca w pokoju na 5 piętrze budynku.
Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).
Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Ukończona aplikacja legislacyjna albo 2 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej i umiejętność stosowania ich w praktyce
 • Wiedza z zakresu przebiegu procesu legislacyjnego i znajomość przepisów związanych z działalnością Rady Ministrów, Sejmu RP i Senatu RP
 • Znajomość struktury i zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz podziału kompetencji pomiędzy ministerstwami i urzędami centralnymi
 • Znajomość przepisów ustaw: o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów, o dostępie do informacji publicznej
 • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja oraz myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 lata w administracji publicznej związanej z opracowywaniem aktów prawnych
 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu legislacji lub szkoleń w zakresie legislacji
 • Znajomość problematyki ochrony konkurencji lub ochrony konsumentów
 • Znajomość problematyki związanej z kontrolą produktów, w szczególności z zakresu kontroli Inspekcji Handlowej
 • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, wystąpienia publiczne

Poznaj

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - UOKiK


Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Prawnych 
Specjalista do spraw prawnych, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za rozwiązywanie wszelkich problemów prawnych firmy lub przedsiębiorstwa, w której został zatrudniony, a także wypełnianie wszelkich zobowiązań administracyjnych tegoż podmiotu gospodarczego. Osoba obsadzona na tym stanowisku posiada zwykle wyższe wykształcenie prawnicze, oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu realizowania ...
Praca Specjalista ds. Prawnych