Specjalista ds. obsługi administracyjno-gospodarczej

STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA

Warszawa

41 dni temu

Ogłoszenie numer: 2901200, z dnia 2019-12-17

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA jest największym niekomercyjnym Promotorem zdrowego trybu życia, poprzez sport i rekreację wśród mieszkańców Warszawy i okolic. Od lat świadczymy usługi w zakresie sportu i rekreacji oraz zarządzamy największymi obiektami sportowymi będącymi własnością samorządu warszawskiego.
Jesteśmy organizatorem Warszawskiej Triady Biegowej "Zabiegaj o pamięć".

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.aktywnawarszawa.waw.pl


Ogłoszenie nr 2019.110.38
o naborze na stanowisko

Specjalista ds. obsługi administracyjno-gospodarczej

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Nr Ref.: 2019.110.38

 

Opis stanowiska

Podstawowe miejsce wykonywania zadań pracowniczych
Ośrodek Moczydło

ul. Górczewska 69/73, 01-401 Warszawa


Wymiar czasu pracy
100,0% etatu


Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

 • dbanie o bezpieczeństwo użytkowników obiektu i stanu infrastruktury technicznej (czuwanie nad terminowym wykonywaniem przeglądów technicznych maszyn i urządzeń, podejmowanie działań mających na celu utrzymanie w należytej sprawności urządzeń znajdujących się na terenie Ośrodka),
 • współpraca z kontrahentami w sprawach związanych z funkcjonowaniem Ośrodka m. in. udzielanie informacji o usługach oferowanych przez Ośrodek, przygotowanie umów regulujących zasady współpracy, czuwanie nad prawidłową realizacją postanowień zawartych w umowie, prowadzenie rozliczeń finansowych i bieżącej korespondencji,
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką składnikami majątkowymi i wymaganej w tym zakresie dokumentacji (m. in. realizacja czynności przewidzianych przy likwidacji, uzgadnianie ksiąg inwentarzowych, oznakowanie),
 • koordynowanie akcji „Lato w mieście" i „Zima w mieście",
 • prowadzenie spraw pracowniczych (m. in. harmonogramy, ewidencja czasu pracy, przygotowanie informacji odnośnie odzieży BHP i kart odzieży, rozliczenia finansowe, plany urlopów, kontrola terminowości badań lekarskich i szkoleń),
 • kontrola wpisów prowadzonych na terenie Ośrodka rejestrów i dzienników,
 • tworzenie planów zapotrzebowania, realizacja procedur związanych z dokonywaniem niezbędnych zakupów i usług,
 • przygotowanie projektów pism, notatek służbowych, protokołów ze spotkań, a także przygotowanie zestawienia i analiz w zakresie związanym z działalnością Ośrodka,
 • koordynowanie czynności podejmowanych przez pracowników Ośrodka,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi SCS AW w sprawach dotyczących działalności Ośrodka,
 • nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących na terenie Ośrodka przepisów,
 • fakturowanie i prowadzenie rozliczeń finansowych Ośrodka,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego, nie objętych niniejszym zakresem, związanych z zakresem Ośrodka, do którego pracownik został skierowany,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: Ustawa Kodeks pracy oraz akty wykonawcze, Ustawa o pracownikach samorządowych oraz akty wykonawcze, Ustawa o finansach publicznych oraz akty wykonawcze, Ustawa o zamówieniach publicznych oraz akty wykonawcze, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO").

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 

Praca w równoważnym systemie czasu pracy, bezpośrednia i telefoniczna obsługa klientów, praca w
pomieszczeniu biurowym, praca przy monitorze ekranowym.

Wymagania

Wymagania niezbędne

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie minimum średnie lub wyższe,
 • minimum 5 letni staż pracy przy wykształceniu średnim lub minimum 4 letni staż pracy przy wykształceniu wyższym.

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji lub na kierunkach technicznych i zarządzania nieruchomościami,
 • doświadczenie zawodowe w ośrodkach sportu i rekreacji,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • znajomość obsługi programu SignUM,
 • umiejętność asertywnego prowadzenia rozmów ze współpracownikami i klientami,
 • znajomość obsługi klienta w oparciu o Elektroniczny System Obsługi Klienta i Symfonia,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (drukarka, skaner, itp.),
 • biegła obsługa programów biurowych (edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, programy do tworzenia prezentacji multimedialnych),
 • sumienność, zdyscyplinowanie, dokładność, samodzielność w działaniu, bardzo dobra organizacja czasu pracy, umiejętności komunikacyjne, dyskrecja, punktualność, odporność na stres, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole i zdolności analityczne.

Wymagane dokumenty

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kopię dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego naboru.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.