Specjalista ds. pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych na cele infrastrukturalne

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Wrocław

9 dni temu

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

zatrudni na stanowisko:

 

specjalista ds. pozyskiwania funduszy

ze środków zewnętrznych na cele infrastrukturalne

Główne zadania:
 • koordynacja administracyjno-finansowa projektu finansowanego z PO WER, w tym: rekrutacja uczestników, działania informacyjno-promocyjne, prowadzenie dokumentacji projektu, kontakt z IP, sprawozdawczość, obsługa finansowa, obsługa systemu SL 2014, monitoring wskaźników projektu,
 • prowadzenie monitoringu informacji w zakresie ogłaszanych konkursów na pozyskiwanie funduszy na realizację celów infrastrukturalnych w ramach projektów unijnych, środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Funduszy Norweskich i EOG, oraz innych źródeł zewnętrznego finansowania oraz rozpowszechnianie tychże informacji wśród pedagogów i studentów,
 • opracowywanie wniosków o dofinansowanie ww. projektów samodzielnie w porozumieniu z jednostkami organizacyjnymi Akademii lub przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
 • koordynacja procesu aplikowania o środki finansowe pod względem formalnym (kompletowanie dokumentów, terminowe przekazywanie podmiotom zewnętrznym),
 • przygotowywanie dokumentów związanych z realizacją projektów, sporządzanie raportów, wykonywanie rozliczeń i sprawozdań z realizacji projektów,
 • pomoc w organizacji poszczególnych zadań projektów m.in. poprzez: przygotowywanie umów i zamówień, organizacje podróży, organizowanie tłumaczeń, organizacja spotkań, prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem, przeprowadzaniem postępowań oraz udzielaniem zamówienia publicznego.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,
 • znajomość systemu SL2014,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy,
 • dokładność, terminowość i staranność w przygotowywaniu dokumentacji.

Poznaj

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego (AMKL, daw. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna we Wrocławiu) − państwowa uczelnia muzyczna powstała w 1948 roku we Wrocławiu, kształcąca na studiach pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia, a także posiadająca uprawnienia do przeprowadzania postępowań habilitacyjnych oraz występowania z wnioskami o przyznanie tytułu profesora.