Specjalista ds. Pracowniczych

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.

Warszawa

12 dni temu

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. w Warszawie jest jednostką działającą w branży ochrony zdrowia i posiadającą od 2019 roku akredytację. Nasz Szpital buduje i rozwija personel o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach praktycznych.

 

Obecnie do swojego zespołu zapraszamy kandydatów zainteresowanych pracą na stanowisku:

Specjalista ds. Pracowniczych
Miejsce pracy: Warszawa
Główne zadania:
 • Prowadzenie pełnej obsługi kadrowej dla ok. 300 osobowej grupy pracowników dokumentacji związanej z nawiązywaniem, przebiegiem i rozwiązywaniem stosunku pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i polityką Szpitala,
 • Systematyczne prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy (czas pracy, urlopy, zwolnienia lekarskie),
 • Nadzór nad terminowością badań i szkoleń wymaganych przepisami prawa,
 • Przygotowywanie danych z zakresu zatrudnienia na wewnętrzne i zewnętrzne potrzeby,
 • Udzielanie pracownikom wyjaśnień i wsparcia z zakresu bieżących spraw kadrowych,
 • Ścisła współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Szpitala.
Od kandydatów oczekujemy:
 • Min. 5 letniego doświadczenia na samodzielnym stanowisku w dziale kadr,
 • Bardzo dobrej znajomości przepisów prawa pracy, t.j. bieżących ustaw i rozporządzeń (m.in. kodeks pracy, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych),
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, praktycznej umiejętności obsługi programu Płatnik oraz programów kadrowo-płacowych,
 • Zaangażowania, uczciwości w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Wykształcenia kierunkowego.
Na poszukiwanym stanowisku oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Możliwość rozwoju w zespole specjalistów działających zgodnie z procedurami akredytacyjnymi

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku

 APLIKUJ TERAZ 

 

Za wszystkie zgłoszenia serdecznie dziękujemy. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niezbędne w procesie rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).”

 

KLAUZULA INFORMACYJNA: Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., 04-073 Warszawa, ul. Grenadierów 51/59;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: abi@grochowski.waw.pl
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Poznaj

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.