Specjalista Ds. Uzgodnień Formalnoprawnych

NES Global Talent

Warszawa

22 dni temu

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja.

 

 

 

Specjalista Ds. Uzgodnień Formalnoprawnych
Miejsce pracy: Warszawa

 

Cel stanowiska:

 • Realizacja procesu przygotowania inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem jego kluczowych etapów

Zadania:

 • Współpraca przy opracowaniu wejściowych materiałów projektowych:
  • analiza obowiązujących SUiKZP, MPZP
  • analiza projektu arch-bud;
  • weryfikacja KIP
  • weryfikacja rozwiązań przyjmowanych w MPZP/DULICP planowanych do uzyskania
 • Uzyskanie wymaganych prawem niezbędnych dla procesu inwestycyjnego tytułów prawnych do nieruchomości
  • prowadzenie rokowań,
  • sporządzanie protokołów z rokowań, dokonywanie uzgodnień,
  • uzyskanie prawa dysponowania poprzez zawarcie umów cywilno-prawnych,
  • doprowadzanie do ustanowienia przez właścicieli nieruchomości służebności przesyłu;
  • czynny udział w postępowaniach zmierzających do uzyskania prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane:
 • Realizacja celów w zakresie prowadzonych projektów
  • uzyskanie stosownych uzgodnień,decyzji administracyjnych od właścicieli instytucjonalnych;
  • bieżący kontakt z JST, organami administracji rządowej, notariuszami i innymi interesariuszami procesu przygotowania inwestycji
  • bieżący kontakt ze starostami/wojewodami
  • współpraca z kierownikami projektów oraz działem realizacji w ramach realizowanych projektów
  • prowadzenie dokumentacji i korespondencji oraz ich archiwizacja w ramach realizowanych projektów
  • szacowanie odszkodowań za zniszczenia
  • wypłata odszkodowań za straty sporządzone w trakcie realizacji prac
  • uczestniczenie w wizjach terenowych dotyczących wycinki
  • pomoc właścicielom w regulowaniu stanów prawnych nieruchomości w ramach uzyskiwania służebności przesyłu
  • współpraca z sądami w zakresie uzyskania zgody na rozporządzanie majątkiem osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych;
  • optymalizacja procesów,
 • Bieżący monitoring procesu przygotowania inwestycji:
  • kontakt z interesariuszami procesu w celu optymalizacji procesów;
  • kontakt z interesariuszami procesu w celu uzyskania rozwiązań ewentualnych problemów,
 • Raportowanie postępu przygotowania inwestycji do przełożonego
  • udział w przeglądach formalnoprawnych
  • raportowanie bieżącego postępu prac bezpośredniemu przełożonemu
  • raportowanie o planowanych tygodniowych płatnościach wynikających z zawartych umów/aktów notarialnych, nadzór i dbanie o ich terminowe wykonywanie
 • Monitorowanie stanu prawnego obszaru za który odpowiada
  • znajomość przepisów prawa z zakresu powierzonych obowiązków
  • weryfikacja i monitoring zmian prawa w powierzonym zakresie obowiązków
 • Odpowiedzialność za realizację celów wyznaczonych przez przełożonego
 • Odpowiada za terminowość realizacji postawionych celów
 • Odpowiada za relacje zewnętrzne i wizerunek spółki
 • Odpowiada za efektywną komunikację
Kwalifikacje:
 • Poziom wykształcenia
  • niezbędne - Szkoła wyższa
  • pożądane - Szkoła wyższa – kierunki związane z przygotowaniem procesu inwestycyjnego; negocjacjami, PR, prawo, administracja. Studia podyplomowe w zakresie obszaru tematycznego związanego z przygotowaniem inwestycji
 • Poziom doświadczenia zawodowego
  • niezbędne - 2- 3 lata
  • pożądane - Powyżej 3 lat
 • inne wymagania (uprawnienia)
  • Uprawnienia do projektowania urbanistycznego, uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, doświadczenie w PR
 • Wiedza w zakresie ochrony środowiska i jego ochrony, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Wiedza na temat zagadnień procedur związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym
 • Wiedza na temat procedur i postępowania administracyjnego
 • Wiedza na temat uregulowań procesu budowlanego
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej- samorządowej oraz rządowej
 • Wiedza z zakresu PR, negocjacji
 • Umiejętność planowania, określania priorytetów, terminowego wywiązywania się z powierzonych zadań
 • Zdolność analitycznego myślenia - rozwiązywania złożonych problemów poprzez stosowanie nieszablonowych działań
 • Profesjonalna i czytelna komunikacja, umiejętność argumentowania, negocjowania, przekonywania, prezentacji
 • Dbałość o terminy – dbanie o terminowość prac, dotrzymanie harmonogramów i zobowiązań – dotrzymywanie umów
 • Dbałość o jakość – koncentracja na jakości i dopracowaniu szczegółów – dba o te same wartości wśród podległego zespołu
Klient oferuje
 • Atrakcyjny system motywacji płacowej i benefitów dla menedżerów i kierowników projektów
 • Możliwość rozwoju osobistego, awansu  oraz zaangażowania biznesowego
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie grupy kapitałowej
 • Współpracę w ramach nowoczesnych wartości i  systemów zarządzania statecznego
 • Możliwość współtworzenia, decydowania  i rozwijania nowego obszaru działalności
 • Relacje biznesowe  z dużymi i ciekawymi firmami na rynku polskim i zagranicznym
 • Przyjazne środowisko pracy, kultura motywacji, kreatywności i zaangażowane zespoły, nowoczesne zarządzanie
 • Udział w dużych projektach telekomunikacyjnych
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

NES Global Talent

Poznaj stanowisko: Kierownik Projektu 
Kierownik projektu jest to osoba najbardziej odpowiedzialna za powstanie i efekt końcowy wyznaczonego projektu, czyli planuje, harmonogramuje, dba o realizację i kontroluje zadania potrzebne do osiągnięcia ostatecznego celu projektu. Warto podkreślić, iż zakres obowiązków tego pracownika w głównej mierze zależy od projektu, m.in. jest to.: zarządzanie projektem od pomysłu do gotowego produktu, zarządzanie zespołem ...
Praca Kierownik Projektu