Specjalista ds. zamówień publicznych

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego

Warszawa

7 dni temu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego

 

o nas:

 

Historia Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego (Łukasiewicz-IPO) sięga roku 1947, w którym w ramach Głównego Instytutu Mechaniki utworzono Instytut Materiałów Wybuchowych. Na bazie tego Instytutu z dniem 1 stycznia 1952 r. powstał Instytut Chemii Stosowanej. Po połączeniu go z Instytutem Barwników i Półproduktów 1 stycznia 1958 r. powstał Instytut Przemysłu Organicznego. Od kwietnia 2019 r. Instytut Przemysłu Organicznego jest instytutem Sieci działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego (Łukasiewicz - IPO) jest instytutem realizującym badania naukowe  i prace rozwojowe oraz wdrożeniowe w obszarach: chemii i technologii środków ochrony roślin i produktów biobójczych, leków weterynaryjnych, preparatów do higieny sanitarnej, środków  pomocniczych, chemikaliów specjalnych i półproduktów chemii i technologii materiałów wysokoenergetycznych, bezpieczeństwa chemicznego związanego z produkcją, obrotem i stosowaniem chemikaliów (REACH, GHS) oraz zagrożeń  elektrycznością statyczną, toksykologii i ekotoksykologii, właściwości fizykochemicznych substancji i mieszanin chemicznych
 

Więcej informacji na stronie www.ipo.lukasiewicz.gov.pl

Specjalista ds. zamówień publicznych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 5/2021/SpecZP/FA
Rodzaj pracy:


stanowisko: Główny Specjalista lub Starszy Specjalista lub Specjalista (pion wsparcia)
zakres zawodowy: zamówienia publiczne, obsługa administracyjna, kontrola realizacji umów gospodarczych

 

Opis (zakres zadań na stanowisku):
 • przeprowadzanie procedur związanych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w bezpośredniej współpracy z kancelarią prawną;
 • przeprowadzanie procedur zakupu dostaw i usług zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień;
 • opracowywanie projektów umów i zarządzeń związanych z merytoryczną działalnością komórki (dział administracyjno-techniczny);
 • wykonywanie innych czynności wynikających z zakresu obsługi biurowo-administracyjnej działu administracyjno-technicznego;
 • współpraca w zakresie wdrażania i utrzymywania systemów jakości funkcjonujących w Łukasiewicz-IPO;
 • ścisła współpraca z pozostałymi pracownikami działu.
Oczekiwania wobec kandydatów:
 • wykształcenie wyższe (preferowane w zakresie administracji, zamówień publicznych, prawa lub pokrewne);
 • doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych – minimum 3 lata;
 • znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych do ww. ustawy; samodzielne i efektywne planowanie pracy, wyznaczanie priorytetów, terminowość, skrupulatność;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • dobra znajomość Microsoft Office.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej i ugruntowanej pozycji na rynku;
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • stanowisko głównego specjalisty lub starszego specjalisty lub specjalisty w zależności od poziomu wykształcenia i doświadczenia zawodowego kandydata;
 • dobrą atmosferę pracy;
 • fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny;
 • elastyczne godziny pracy.
Informacje dodatkowe:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@ipo.lukasiewicz.gov.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub mailowo.

Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej Łukasiewicz-IPO. Po zakończeniu rekrutacji lub upływie terminu przechowywania, zgodnie z klauzulą informacyjną poniżej, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Przetwarzanie danych osobowych:
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6 w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego, oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.”

* - jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o przekreślenie tego fragmentu zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Przemysłu Organicznego i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6.

Dane przekazywane są dobrowolnie i wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie określonym w powyżej zamieszczonej zgodzie.

Zakres przetwarzanych danych osobowych nie może być inny niż określono w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z dnia 08.05.2017 poz. 894, z późniejszymi zmianami).

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 05.04.2016 r.), tzw. RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Pani/Pana danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt listowny na adres ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: odo@ipo.lukasiewicz.gov.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.