Specjalista / Starszy specjalista / Główny specjalista w Wydziale Projektów Drogowych I, w Departamencie Projektów Drogowych
Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Warszawa
41 dni temu

Ogłoszenie o rekrutacji nr 7/2021

Specjalista / Starszy specjalista / Główny specjalista w Wydziale Projektów Drogowych I, w Departamencie Projektów Drogowych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 7/2021
Podstawowe obowiązki:
 • Monitorowanie procesu przygotowania i realizacji projektów POIiŚ 2014-2020, CEF oraz planowanych do dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027.
 • Analiza stanu przygotowania projektów określonych w rządowych dokumentach strategicznych.
 • Weryfikacja deklaracji o przygotowaniu projektu.
 • Udział w pracach Komisji Oceny Projektu w tym ocena i weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów.
 • Weryfikacja formalna, merytoryczna i rachunkowa wniosków o płatność i potwierdzanie kwalifikowalności wydatków.
 • Wprowadzanie danych na potrzeby Wewnętrznego Systemu Obsługi Projektów CUPT (WSOP)/ Aplikacji głównej Centralnego Systemu Teleinformatycznego (SL 2014).
 • Weryfikacja i rozliczanie raportów, informacji kwartalnych.
 • Współpraca z beneficjentami oraz instytucjami w systemie wdrażania POIiŚ oraz CEF.
 • Przygotowywanie pre-umów, umów o dofinansowanie i aneksów do umów.
 • Współpraca z beneficjentami, służbami KE, instytucjami nadrzędnymi oraz kontrolującymi w zakresie realizowanych projektów.
 • Monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.
 • Udział w wizytach monitoringowych projektów oraz monitorowanie wydanych zaleceń i rekomendacji.
 • Monitorowanie wskaźników realizacji projektów w okresie trwałości projektów.
Wymagania niezbędne:
 • Na stanowisko Specjalisty - wykształcenie wyższe i minimum 2 lata stażu pracy.
 • Na stanowisko Starszego specjalisty - wykształcenie wyższe i minimum 2 lata stażu pracy.
 • Na stanowisko Głównego specjalisty - wykształcenie wyższe i minimum 3 lata stażu pracy.
Wymagania dodatkowe:
 • Znajomość procedur oraz przepisów Unii Europejskiej w zakresie Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w tym podstawowych aktów prawnych dot. wdrażania funduszy UE.
 • Doświadczenie min. 12 miesięcy na stanowisku związanym z wdrażaniem projektów współfinansowanych z udziałem funduszy UE.
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, prawa cywilnego, prawa budowlanego oraz Warunków Kontraktowych FIDIC.
 • Znajomość procesu inwestycyjnego w projektach infrastrukturalnych.
 • Znajomość procedur związanych z wdrażaniem programów współfinansowanych ze środków funduszy UE.
 • Biegła znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook).
 • Bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Znajomość języka angielskiego.
Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:
 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).
 • List motywacyjny (opcjonalnie).
Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:
 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześni

 • w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Centrum Unijnych Projektów Transportowych