Specjalista

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu

Nowy Sącz

101 dni temu

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu
Komendant Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Nowy Sącz
Ogłoszenie o naborze Nr 20596

Warunki pracy

- praca samodzielna
- wyjazdy pojazdami służbowymi w celu przeprowadzenia przeglądów technicznych obiektów w placówkach
- praca administracyjno- biurowa
- praca przy komputerze – powyżej 4 godzin dziennie
- praca na wysokości pow. 3 metrów
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
- narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, drukarka, faks
- niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów i wind dla niepełnosprawnych, brak sanitariatów
spełniających normy dla osób niepełnosprawnych


Zakres zadań

 • Sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( inspektor nadzoru lub kierownik budowy) w zakresie prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych
 • Szacowanie wartości inwestycji i remontów przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych- kosztorysy inwestorskie, a w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub nieprzewidzianych dokonywanie odpowiedniej kwalifikacji robót oraz sporządzanie protokołów konieczności
 • Sprawdzanie dokumentacji projektowej wykonywanej przez jednostki projektowe w celu stwierdzenia kompletności i zgodności pod względem formalno-prawnym dokumentacji projektowej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
 • Uczestniczenie w planowaniu zadań inwestycyjnych i remontowych, sporządzanie założeń funkcjonalno - użytkowych oraz określanie szacunkowych kosztów zadań. Sporządzanie programów inwestycyjnych
 • Uczestniczenie w komisjach przetargowych mających na celu wybór wykonawcy prac projektowych lub robót budowlanych
 • Uczestniczenie w przygotowaniu rozliczania środków trwałych w celu zakończenia prowadzonych inwestycji
 • Dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów będących w trwałym zarządzie KaOSG rocznych i pięcioletnich oraz gwarancyjnych
 • Uczestniczenie w czynnościach odbioru robót budowlanych oraz gromadzenie dokumentacji powykonawczej
 • Wykonywanie sprawozdawczości z prowadzonych robót

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu budową lub robotami wraz z prowadzeniem dokumentacji budowy w przeciągu ostatnich 5 lat
 • uprawnienia budowlane w specjalności sieci i instalacji sanitarnych
 • aktualny wpis na liście członków właściwej izby samorządu zawodowego tzn. izby architektów lub izby inżynierów budownictwa.
 • znajomość ustaw wraz z aktami wykonawczymi: Prawo Budowlane, Prawo Ochrony Środowiska, Prawo Zamówień Publicznych, Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót, Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami,
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych
 • komunikatywność, samodzielność, sumienność, odpowiedzialność,
 • biegła umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office oraz biegła umiejętność kosztorysowania robót budowlanych w programie komputerowym NORMA PRO.
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ POUFNE”.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość obsługi programów do projektowania

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl