Starszy Inspektor w Referacie Kadr, Płac i Szkolenia Wydziału Obsługi w Okręgowym Urzędzie Miar w Poznaniu

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

Poznań

2 dni temu

Ogłoszenie numer: 3385454, z dnia 2020-05-29

Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Starszy Inspektor w Referacie Kadr, Płac i Szkolenia Wydziału Obsługi w Okręgowym Urzędzie Miar w Poznaniu

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Nr Ref.: 59427

 

Opis stanowiska

WYMIAR ETATU 1

STANOWISKA 1

STATUS nabór w toku

 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca biurowa z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz użyciu drukarki, kserokopiarki,
 • Praca siedząca, w wymuszonej pozycji ciała, wymagająca chodzenia,
 • Sporadyczna praca na wysokości do 3 m - wchodzenie na drabinę w celu sięgnięcia segregatorów, dokumentów itp. z szaf

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na trzecim piętrze budynku. Budynek wyposażony jest w windę umożliwiającą wjazd do holu budynku na parter, brak drzwi o odpowiednich szerokościach oraz podjazdu dla wózków inwalidzkich.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Naliczanie wynagrodzeń i innych należności przysługującym pracownikom oraz zleceniobiorcom, a także sporządzanie list płac wynagrodzeń wraz z potrąceniami oraz przygotowywanie polecenia przelewów wynagrodzeń na indywidualne konta pracowników i zleceniobiorców, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych polecenia przelewów świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników i emerytów urzędu
 • Przygotowywanie, analizowanie i rozliczanie deklaracji oraz informacji celem przekazania ich do właściwych urzędów skarbowych i podatników
 • Przygotowywanie sprawozdań z zakresu wynagrodzeń i funduszu płac
 • Prowadzenie spraw związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa
 • Prowadzenie formalnej kontroli zwolnień lekarskich oraz kontrolowanie prawidłowego wykorzystywania zwolnień od pracy przez ubezpieczonych
 • Sporządzanie imiennych raportów miesięcznych i deklaracji rozliczeniowych do ZUS oraz zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - Przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu
 • Archiwizowanie i przekazywanie dokumentacji płacowej do archiwum zakładowego

Wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata na stanowisku płacowym
 • Dobra znajomość przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, systemu ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel)
 • Umiejętności analityczne i komunikatywność znajomość obsługi programów specjalistycznych płacowo-kadrowych, znajomość obsługi programu Płatnik
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym lub administracyjnym
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok na stanowisku płacowym w administracji publicznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 04 czerwca 2020 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
  ul. Krakowska 19
  skrytka pocztowa nr 54
  60-967 UP Poznań 9
  (z dopiskiem "oferta pracy") lub
  osobiście w Wydziale Kadr, Płac i Szkolenia, pok. nr 37 lub nr 38
  lub za pomocą przycisku "APLIKUJ TERAZ".

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu, ul. Krakowska 19, 61-893 Poznań. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Informacja o wynikach naboru, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata, zostaną umieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe. Podanie danych osobowych nieokreślonych przepisami prawa jest dobrowolne, ale wymaga Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie. W przypadku danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych. W przypadku danych osobowych, których podanie jest dobrowolne posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Co oferujemy naszym pracownikom?

 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dodatek za wieloletnia pracę w wysokości od 5 % do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • czas pracy w godzinach od 7:00 do 15:00, z możliwością ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 • szkolenia stanowiskowe oraz szkolenia dające możliwość rozwoju kompetencji zawodowych,
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • możliwość ubezpieczenia grupowego na życie,
 • miejsce pracy zlokalizowane w centrum Poznania z odpowiednimi połączeniami komunikacyjnymi.

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być

podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.

Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie

podpisanych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku niedostarczenia oryginałów oświadczeń przesłanych w formie skanów, kandydatka/kandydat nie zostanie dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej).

W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Przekazanie dokumentów

wykazanych w części "Dokumenty i oświadczenia dodatkowe" nie jest obowiązkowe, ale będą one podstawą

przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów/ kandydatki.

Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnych etapów naboru. Brak odpowiedzi w ciągu 30 dni licząc od daty 31 stycznia 2020 r., jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydatki/ kandydata. Oferty odrzucone i nieodebrane w ciągu 3 miesięcy od zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 856-72-81, 61 856-72-80.

 

LEGENDA

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

Kadrowa – osoba, która zajmuje się: kompleksową obsługą kadrowo-płacową pracowników w zakresie umów o pracę tymczasową, umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, prowadzeniem dokumentacji personalnej oraz rozliczaniem kadrowych (urlopy, zwolnienia lekarskie, itp.), sporządzaniem dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, realizacja zgłoszeń oraz rozliczeń do ZUS, US, ...
Praca Specjalista ds. Kadr i Płac