Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

Olsztyn

8 dni temu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 40759

Warunki pracy

- praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu;
- narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie);
- wyjazdy służbowe związane z udziałem w inspekcjach i kontrolach obiektów zabytkowych, zmienne warunki atmosferyczne pracy w terenie;
- ograniczona możliwość poruszania się po budynku – brak wind, drzwi o odpowiedniej szerokości;

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisami prawa związanymi z w/w ustawa, w odniesieniu do zabytków nieruchomych
 • przygotowywanie i konsultowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, wniosków do właściwych organów nadzoru budowlanego i ochrony środowiska oraz terenowych organów administracji rządowej i samorządowej dotyczących wszczęcia postępowania administracyjnego bądź do prokuratury celem wszczęcia postępowania karnego
 • udział w inspekcjach zabytków nieruchomych oraz uczestniczy w kontrolach prowadzonych przez upoważnionych do tego pracowników posiadających kwalifikacje do ich przeprowadzeni, w celu stwierdzenia stanu zachowania, określenia sposobu prawidłowości użytkowania, oceny zakresu i prawidłowości wykonywanych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, potwierdzone protokołami z powyższych czynności oraz zakończone stosownymi zaleceniami i właściwymi decyzjami;
 • przygotowywanie i konsultowanie z bezpośrednim przełożonym projekty wniosków i postanowień w celu uzgodnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, poprzez zbieranie niezbędnych informacji w tym zakresie i przekazywanie ich bezpośredniemu przełożonemu;
 • współdziała na rzecz realizacji zadań statutowych WUOZ. Uzyskuje i przekazuje bezpośredniemu przełożonemu informacje o zabytkach nieruchomych , w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustalaniu lokalizacji kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie użytku publicznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe zabytkoznawstwo; ochrona dóbr kultury, historia sztuki, architektura, archeologia, budownictwo, konserwacja zabytków, muzealnictwo lub wyższe + studia podyplomowe w ww. kierunkach
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość Prawa budowlanego
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość ustawy o opłacie skarbowej
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość rozporządzenia i innych aktów wykonawczych do wymienionych ustaw
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kursy, szkolenia bhp, p.poż
 • umiejętność organizowania pracy własnej i stosowania przepisów dotyczących organizacji i zadać Urzędu
 • umiejętność oceny i analizy problemów i spraw w różnych aspektach oraz umiejętność pracy w zespole
 • obsługi urządzeń biurowych (komputer, skaner, kserokopiarka, aparat fotograficzny, fax)
 • umiejętność prezentowania spraw ze swojego zakresu działania, udzielanie precyzyjnych i prawidłowych informacji przełożonym, współpracownikom , interesantom
 • znajomość języka niemieckiego/angielskiego na poziomie podstawowym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-25 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie
  ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn.(Sekretariat)

  Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (696)
  Wałbrzych (49)
  Legnica (90)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (194)
  Toruń (108)
  Lubelskie:
  Lublin (197)
  Chełm (24)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (821)
  Tarnów (41)
  Nowy Sącz (29)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1848)
  Radom (122)
  Płock (47)
  Opolskie:
  Opole (217)
  Nysa (53)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (120)
  Przemyśl (33)
  Podlaskie:
  Białystok (101)
  Suwałki (30)
  Łomża (19)
  Pomorskie:
  Gdańsk (411)
  Gdynia (165)
  Słupsk (49)
  Śląskie:
  Katowice (473)
  Częstochowa (111)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (125)
  Elbląg (60)
  Ełk (31)
  Wielkopolskie:
  Poznań (539)
  Kalisz (63)
  Konin (33)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (299)
  Koszalin (66)
  Kołobrzeg (26)
  Auchan (156)
  Tesco (112)
  Inditex (23)
  OBI (0)
  PKP (0)
  STRABAG (5)
  ABB (101)
  Accenture (264)
  Carrefour (92)
  PKO BP (305)
  KPMG (30)
  Orange (19)
  IKEA (19)
  Budimex (37)

  Rekrutują z Praca.pl