Starszy inspektor
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Opole
47 dni temu
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 77809

Warunki pracy


 • Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych prowadzenie, kontroli.

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

 • Permamentna obługa klientów zewnętrznych (spoza administracji).

 • Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym w ramach II instancji.
 • Przeprowadza kontrole zewnętrzne.
 • Przygotowuje decyzje II instancji w sprawach związanych z ustalaniem odszkodowania według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości.
 • Przygotowuje decyzje II instancji w sprawach określonych w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 • Przygotowuje rozstrzygnięcia administracyjne organu wyższego stopnia w przedmiocie zażalenia na bezczynność lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez starostę bądź ponaglenia.
 • Przygotowuje decyzje administracyjne w celu uwłaszczenia spółki Polskie Koleje Państwowe S.A..
 • Rozpatruje skargi na jednostki samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa.
 • Obsługuje klientów udzielając w ramach prowadzonych postępowań należytych i wyczerpujących informacji, wskazówek, informacji w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami, a także informuje o konieczności podjęcia określonych działań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub 6 miesięcy w obszarze związanym z gospodarowaniem nieruchomościami
 • zna ustawę o gospodarce nieruchomościami i przepisów wykonawczych do tej ustawy
 • zna Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
 • zna ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • zna ustawę o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
 • zna przepisy regulujące kwestie przejmowania gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu Państwa
 • zna ustawę o kontroli w administracji rządowej
 • zna Kodeks postępowania administracyjnego
 • zna ustawę o służbie cywilnej
 • zna ustawę o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • posiada umiejętności: stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • ma otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji
 • posiada umiejętności korzystania z urządzeń biurowych oraz oprogramowania komputerowego;
 • posiada umiejętności pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe