Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy inspektor
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Opole
specjalista mid / senior
57 dni temu
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 78864

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu

 • narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy

 • warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji)

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym w ramach II instancji.
 • Przeprowadza kontrole zewnętrzne.
 • Przygotowuje decyzje II instancji w sprawach związanych z ustalaniem odszkodowania według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości.
 • Przygotowuje decyzje II instancji w sprawach określonych w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 • Przygotowuje rozstrzygnięcia administracyjne organu wyższego stopnia w przedmiocie zażalenia na bezczynność lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez starostę bądź ponaglenia.
 • Przygotowuje decyzje administracyjne.
 • Rozpatruje skargi na jednostki samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa.
 • Obsługuje klientów udzielając w ramach prowadzonych postępowań należytych i wyczerpujących informacji, wskazówek, informacji w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami, a także informując o konieczności podjęcia określonych działań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub 6 miesięcy w obszarze związanym z gospodarowaniem nieruchomościami
 • Znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i przepisów wykonawczych do tej ustawy
 • Znajomość przepisów ustaw o: przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
 • Znajomość przepisów ustaw o: kontroli w administracji rządowej; służbie cywilnej; wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość przepisów ustawy: Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość ustawy: Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
 • Znajomość przepisów regulujących kwestie przejmowania gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu Państwa
 • Umiejętności: stosowanie prawa w praktyce, analityczne myślenie, rozwiązywanie problemów i działanie w sytuacjach nieprzewidywalnych, praca w zespole
 • Umiejętność korzystania z urządzeń biurowych oraz oprogramowania komputerowego
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe