Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy inspektor
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Białystok
71 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 81144

Warunki pracy

Warunki pracy


praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego i samochodów służbowych,
prowadzenie samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, faks,
bariery architektoniczne: praca w pomieszczeniach biurowych – brak przystosowania dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i prowadzi dokumentacje związaną z letnim i zimowym utrzymaniem dróg,
 • Prowadzi sprawy związane z eksploatacją i utrzymaniem nawierzchni drogi, urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej,
 • Przygotowuje dokumenty dotyczące zamówień publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz uczestniczy w komisjach odbioru robót zlecanych i ich rozliczanie,
 •  Współpracuje z pracownikami Obwodów Drogowych przy dokonywaniu objazdów dróg i kontroli prowadzonych robót przez wykonawców zewnętrznych, oraz przeglądów obiektów inżynierskich,
 • Bierze udział w przygotowaniu propozycji planów robót krótko i średniookresowych przesyłanych do Oddziału,
 • Bierze udział w prowadzeniu spraw z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych,
 • Współpracuje z właściwymi służbami, w szczególności Policją i Strażą Pożarną,
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w sprawach zajęcia pasa drogowego oraz kar za jego zajęcie, przywrócenia do stanu poprzedniego pasa drogowego a także kar za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. „B”
 • umiejętność obsługi pakietu MS-Office,
 • znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych,
 • znajomość przepisów prawo o ruchu drogowym
 • znajomość przepisów Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, Współpraca, Komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa-posiadanie aktualnego zaświadczenia,