Starszy specjalista ds. zamówień publicznych

Polska Agencja Kosmiczna

Warszawa

1 dzień temu

Ogłoszenie numer: 2769260, z dnia 2019-11-13

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Nr Ref.: Ogłoszenie nr:152

 

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

Polska Agencja Kosmiczna, oddział terenowy w Warszawie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • samodzielne przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Polskiej Agencji Kosmicznej, w tym postępowań na usługi badawcze i rozwojowe oraz prowadzonych w trybie partnerstwo innowacyjne lub zamówień przedkomercyjnych (PCP);
 • pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej;
 • zapewnienie prawidłowości stosowania w PAK przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych do ustawy oraz przepisów wewnętrznych;
 • uczestniczenie w wewnętrznych procedurach udzielania zamówień publicznych (poniżej 30.000 euro)
 • przygotowywanie sprawozdań rocznych dotyczących udzielania zamówień publicznych;
 • przygotowywanie rocznych planów zamówień publicznych modyfikacja oraz monitorowanie ich wykonania;
 • wspieranie komórek organizacyjnych PAK poprzez doradztwo w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez opiniowanie trybu udzielania zamówień publicznych, uczestniczenie w procesie przygotowywania projektów umów oraz innych dokumentów;
 • proponowanie, w uzgodnieniu z radcą prawnym, rozstrzygnięć zaistniałych kwestii spornych i problemów w stosowaniu przepisów prawa zamówień publicznych;
 • koordynowanie prac związanych z udzielaniem zamówień publicznych w PAK;
 • monitorowanie stanu prawnego oraz gromadzenie i analiza orzecznictwa w zakresie zamówień publicznych;
 • koordynacja wprowadzenie elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w PAK.

Wymagania

Niezbędne

 • wykształcenie wyższe

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz znajomość innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych;
 • znajomość Kodeksu cywilnego w zakresie sporządzania i zawierania umów;
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 2077, ze zm.);
 • znajomość ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 poz. 1458, ze zm.);
 • znajomość ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (t.j.: Dz. U. 2014r. poz. 1533, ze zmianami.);
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • samodzielność, odpowiedzialność, terminowość, dokładność, systematyczność, wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe (dodatkowy atut)

 • szkolenia/kursy z zakresu zamówień publicznych odbyte w roku 2018 (w tym z ostatniej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane ofertą oraz spełniające wymagania prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • CV i listu motywacyjnego;
 • kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego;
 • oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopii innych dokumentów potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań;
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.);

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 18 listopada 2019 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Polska Agencja Kosmiczna

ul. Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk

lub

Polska Agencja Kosmiczna

Oddział Terenowy w Warszawie

ul. Powsińska 69/71

02-903 Warszawa

 

z dopiskiem: ogłoszenie nr 152 Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych

 

Dokumenty można składać również osobiście:

Sekretariat Polskiej Agencji Kosmicznej

ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk

budynek C, 1 piętro, pokój 2.38B

(poniedziałek-piątek 7.30-15.30)

lub

Sekretariat Polskiej Agencji Kosmicznej

Oddział Terenowy w Warszawie

ul. Powsińska 69/71, Warszawa

II piętro pokój 204

(poniedziałek-piątek 7.30-15.30)

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Kosmiczna
  z siedzibą w Gdańsku ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail: sekretariat@polsa.gov.pl,  tel. 22 3801550 lub korespondencyjnie, pisząc na adres siedziby administratora.
 2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@polsa.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Polskiej Agencji Kosmicznej nie dłużej niż trzy miesiące od daty zatrudnienia wybranego w naborze kandydata lub do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, chyba że administrator wcześniej podejmie decyzję o usunięciu Pana/Pani danych ze zbioru kandydatów.
 4. Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem niezbędnym do udziału w procesie rekrutacyjnym zgodnie z wyrażoną zgodą.

Inne informacje:

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Polskiej Agencji Kosmicznej). Dokumenty należy składać w formie papierowej.

 

Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

 

Uwaga!

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 

W przypadku złożenia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie w języku polskim, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o jego terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (58) 500 87 64.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Polska Agencja Kosmiczna

Polska Agencja Kosmiczna powstała na mocy ustawy z dnia 26 września 2014 r. Zadaniem Agencji jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez łączenie świata biznesu i nauki oraz świadczenie pomocy rodzimym przedsiębiorcom w pozyskiwaniu funduszy z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Ważnym aspektem działań Agencji jest działanie na rzecz rozwoju technik satelitarnych, znajdujących zastosowanie na co dzień w naszym życiu w komunikacji, nawigacji, monitoringu środowiska czy prognozowaniu pogody.