Starszy specjalista

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Olsztyn

786 dni temu

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 31659

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- okresowe wyjazdy służbowe,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku,
- dojazd na kontrole – PKS, PKP, samochód.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego poprzez współpracę z instytucjami właściwymi i łącznikowymi krajów członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii i opracowywanie projektów decyzji w sprawach świadczeń w celu przyznania bądź odmowy przyznania uprawnień określonych przepisami prawa;
 • prowadzenie spraw dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka i opracowywanie projektów decyzji w sprawach nienależnie pobranych świadczeń w celu ustalenia nienależnie pobranych świadczeń;
 • dokonywanie tłumaczeń korespondencji z instytucji właściwych państw członkowskich na potrzeby załatwiania indywidualnych spraw klienta w celu właściwej realizacji zadań;
 • prowadzenie rejestrów w zakresie koordynacji świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, wskazane przez przełożonych w celu monitorowania realizacji zadań;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących koordynacji świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka wypływające do wojewody w celu zapewnienia prawidłowości realizacji zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego do 1 roku w administracji
 • znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • znajomość ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 roku dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka,
 • znajomość języka obcego krajów objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – poziom średniozaawansowany
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych