Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Kraków

46 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 66213

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała oraz praca w terenie. Pracownik wykonuje głównie czynności związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniami związanymi z budową i przebudową linii elektrycznych w budynkach podległych KWP w Krakowie, zleca i nadzoruje prace w zakresie utrzymania obiektów służbowych, wykonuje czynności techniczne związane z pomiarami w urządzeniach i sieciach energetycznych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie, mieszczące się na VI i VII piętrze budynku - nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów), a pomieszczenia warsztatowo-gospodarcze - w parterowych budynkach na terenie KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109. Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner.

Zakres zadań

 • samodzielne pełnienie nadzoru inwestorskiego (merytorycznie) nad robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Przygotowywanie i opracowywanie danych techniczno-finansowych w wyniku których sporządza się wieloletnie (3-letnie) plany i harmonogramy przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych,
 • sprawdzanie i sporządzanie rozliczeń finansowo-rzeczowych za wykonane prace projektowe i roboty budowlane,
 • wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, składając równocześnie propozycje rozwiązań, problemów zaistniałych,
 • opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych remontów i inwestycji w obiektach policji,
 • sprawdzanie i opisywanie opracowań przez biura projektów dokumentacji budowlanej,
 • wykonywanie okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego raz na 5 lat - Ustawa Prawo Budowlane,
 • sporządzanie wniosków i zaleceń na wykonanie prac dokumentacji budowlanej i na wykonywanie robót budowlanych,
 • przygotowywanie i opracowywanie wniosków merytorycznych dla Zespołu Zamówień Publicznych dot. przeprowadzenia postępowania przetargowego, uczestniczenie w procedurach przetargowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu elektrycznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 5- lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • uprawnienia budowlane zgodne z przepisami Prawa budowlanego w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia kwalifikacyjne na stanowisku dozoru dla urządzeń instalacji elektrycznych, cieplnych i gazowych
 • praca na komputerze w zakresie kosztorysowania robót budowlanych
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych