Starszy specjalista
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław
65 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 76854

Warunki pracy


 • Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia pracy - zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe; oświetlenie sztuczne i naturalne; bariery architektoniczne w budynku - stanowisko pracy zorganizowane na I piętrze w budynku I-piętrowym (2 kondygnacje), budynek jest wyposażony w podjazd, windę, toaletę i drzwi odpowiedniej szerokości dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • dekretuje i księguje dowody księgowe w zakresie realizowanych przez jednostkę dochodów budżetu państwa, w tym sporządza dokumenty finansowo-księgowe
 • obsługuje bankowość elektroniczną, w szczególności sporządza przelewy bankowe w systemie elektronicznym NBP w celu regulowania zobowiązań jednostki oraz odprowadzania zrealizowanych dochodów budżetu państwa
 • obsługuje Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w celu realizacji procesów budżetowych w zakresie planowania, wykonania budżetu, sprawozdawczości budżetowej i finansowej
 • prowadzi sprawy związane z obrotem gotówkowym jednostki (przyjmowanie wpłat, odprowadzanie wpłat do banku, sporządzanie dokumentacji związanej z obrotem gotówkowym)
 • rozlicza i sporządza orzeczenia w sprawach wpłat stanowiących dochody budżetu państwa, analizuje konta kontrahentów pod kątem poprawności rozliczania wpłat oraz należności i nadpłat, inwentaryzuje salda na koniec roku bilansowego
 • przygotowuje dane z obszaru prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej do sprawozdań budżetowych, finansowych i innych sprawozdań z zakresu działalności jednostki
 • współpracuje z pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw w zakresie windykacji należności
 • przygotowuje i przekazuje do archiwum dokumenty księgowe oraz dokumenty z prowadzonych spraw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu rachunkowości budżetowej
 • znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa w zakresie finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej, klasyfikacji budżetowej, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość systemów finansowo-księgowych
 • rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi programu Probit